ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5-1- مطالعه و تحلیل فرضیه فرعی اول

در مطالعه ارتباط بین این دو متغیر همچنین ، از تحلیل مدل رگرسیون با بهره گیری از آزمون معنادار بودن ضریب متغیر مستقل (چرخه عمر) بهره گرفته شده می باشد.

تحلیل مدل:

1- با در نظر داشتن جدول 4-7 ، مقدار ضریب متغیر نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (247985/2) می باشد .

2-با در نظر داشتن علامت مثبت ضریب نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ، پس بین این دو متغیر ارتباط ای مستقیم هست.

برای تعمیم یافته های نمونه به جامعه ایتدا دو فرض H0 و H1 به تبیین زیر تنظیم می کنیم:

ارتباط معناداری بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد وجود ندارد.                 H0 : β1 =0

ارتباط معناداری بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد هست.            H1 : β1 ≠ 0

با در نظر داشتن تخمین مدل جدول 4-7 ، اولا: قدر مطلق t محاسبه شده برای متغیر نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (730471/3) از t جدول در سطح معناداری5 درصد(96/1) بزرگتر می باشد  و ثانیا: مقدار عددی احتمال (prob) آن (0002/0)می باشد که این عدد از 5 درصد کوچکتر می باشد. پس در سطح اطمینان 95درصد ،فرض H0 ردمی گردد.

4-5-2- مطالعه و تحلیل فرضیه فرعی دوم

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده برای آزمون فرضیه دوم که تعیین ارتباط بین  که نتایج تخمین مدل دوم در جدول (1-7)پیوست نشان داده شده می باشد. اختصار این آزمون در جدول 4-9 آمده می باشد.

با در نظر داشتن این جدول :

1- مقدار ضریب متغیر نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (33148/3) می باشد و همچنین مقدار ضریب متغیر درجه اهرم مالی (128516/2-) می باشد و مقدار ضریب متغیرهای  اندازه شرکت و نرخ بازده داراییها و نسبت ارزش دفتری به بازار به ترتیب (25267/2) و (26728/4) و (1242/2-) می باشد و نیز عرض از مبدا این مدل (110256/2) می باشد.

2- با در نظر داشتن علامت مثبت ضرایب متغیرهای اندازه شرکت و نرخ بازده داراییها ، پس بین این دومتغیر با متغیر نسبت سود تقسیمی  ارتباط ای مستقیم هست و در مورد متغیرهای نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار این ارتباط معکوس می باشد..

3- اگر بدنبال آن باشیم که بدانیم چند درصد از تغیرات متغیر وابسته را متغیر های مستقل تبیین می‌دهد، ضریب تعیین اغلب به عنوان معیار خوبی برای برازش مقایسه اعتبار نتایج الگوهای رگرسیونی که متغیرهای مستقل مختلف دارند ، به کار می رود.ضریب تعیین بین صفر و یک قرار دارد و هر چه به یک نزدیکتر باشد ، مطلوب تر خواهد بود. در این مدل ضریب تعیین 72/0 می باشد که نشان دهنده این می باشد 72 درصد از تغیرات متغیر وابسته (نسبت سود تقسیمی) را متغیر های مستقل (نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ، اهرم مالی، اندازه شرکت، نرخ بازده داراییها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) تبیین می دهد .

4-با در نظر داشتن عدد آماره دوربین-واتسون این مدل که عددی بیش از 5/1 می باشد پس نتیجه می گیریم که، در این مدل شاهد  خود همبستگی نیستیم.

این آماره ،متداولترین آماره ای می باشد که برای تشخیص خود همبستگی به کار می رود . آماره این آزمون در دامنه صفر تا چهار قرار می­گیرد. چنانچه این آماره در بازه 5/1 تا 5/2 قرار گیرد، فرض H0 (عدم همبستگی خطاها) پذیرفته شده و می­توان از رگرسیون بهره گیری نمود(مومنی و فعال قیومی، 1386).

5-میانگین و انحراف معیار متغیر وابسته (نسبت سود تقسیمی)به دست آمده در این مدل ،همان اعداد بدست آمده در جدول 4-1 آمار توصیفی می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب گفته شده، این پژوهش درصدد پاسخ به سوالات زیر می­باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی: 

چه ارتباط ای بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هست؟

 سوالات فرعی:

1- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد هست؟

2- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی هست؟

3- چه ارتباط ای بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد هست؟

4- چه ارتباط ای بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد هست؟

5- چه ارتباط ای بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد هست؟

6- چه ارتباط ای بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد هست؟

ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری