تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها

با در نظر داشتن تجزیه‌وتحلیل ارائه‌شده در فصل چهارم که در خصوص فرضیه اصلی تحت عنوان” بین بهره­وری و سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش ارتباط­ی معناداری هست.” انجام گرفت، آغاز به تفکیک، به نتایج هر فرضیه فرعی تصریح نموده و سپس به نتیجه­گیری کلی در خصوص یافته­های این پژوهش پرداخته می­گردد.

نتایج فرضیه فرعی اول: بین بهره­ وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ی شرکت در قلمرو پژوهش ارتباط هست.

هدف از آزمون این فرضیه که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل چهارم انجام گردید، ارزیابی ارتباط بهره­وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ی شرکت در قلمرو پژوهش می­باشد. نتایج حاکی از وجود ارتباط مثبت خطی بین بهره­وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ در شرکت­های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می­باشد. پس فرض صفر مبنی بر عدم وجود ارتباط بین دو متغیر رد شده و فرضیه فوق تأیید خواهد گردید. ضریب تعیین تعدیل‌شده بین دو متغیر بهره­وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ (0.593) می‌باشد به‌عبارت‌دیگر بهره­وری نیروی انسانی با فرض ثابت بودن سایر عوامل می­تواند 3/59% تغییرات سود تقسیم‌شده­ را تبیین دهد.

در ادامه مطالعه این فرضیه به مطالعه ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود در دو سطح شرکت‌های با اندازه­ی بزرگ و با اندازه­ی کوچک پرداخته‌شده می باشد که نتایج حاکی از این بود که، بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود، در هر دو سطح شرکت‌های با اندازه­ی بزرگ و با اندازه­ی کوچک ارتباط­ی مثبت معناداری وجود داشته می باشد. مطالعه مقدار ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل­ها (488/0) و (35/0) نشان می‌دهد که حدود48.8 % از تغییرات تقسیم سود در شرکت‌های بزرگ و حدود 35%از تغییرات تقسیم سود در شرکت‌های کوچک، توسط بهره­وری نیروی کار قابل تبیین می­باشد و با در نظر داشتن اندازه ضریب تعیین تعدیل‌شده می­توان بیان نمود که بهره­وری نیروی کار در شرکت‌های با اندازه­ی بزرگ قدرت تبیین بیشتری برای تبیین تقسیم سود، نسبت به شرکت‌های با اندازه­ی کوچک دارا می­باشند. سپس به مطالعه ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود در دو سطح شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین پرداختیم. که نتایج حاکی از این بود که بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود، در هر دو سطح ارتباط­ی مثبت معناداری هست. مطالعه مقدار ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل­ها (276/0) و (222/0) نشان می‌دهد که حدود6/27 % از تغییرات تقسیم سود در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و حدود 2/22%از تغییرات تقسیم سود در شرکت‌های با اهرم مالی پایین، توسط بهره­وری نیروی کار قابل تبیین می­باشد با در نظر داشتن اندازه ضریب تعیین تعدیل‌شده می­توان بیان نمود که بهره­وری نیروی کار در شرکت‌های با اندازه­ی با اهرم مالی بالا قدرت تبیین بیشتری برای تبیین تقسیم سود، نسبت به شرکت‌های با اهرم مالی پایین دارا می­باشند. درنهایت به مطالعه ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود در دو سطح شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین پرداخته‌شده می باشد که نتایج حاکی از این می باشد که بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود، در هر دو سطح ارتباط­ی مثبت معناداری هست. مطالعه مقدار ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل­ها (377/0) و (249/0) نشان می‌دهد که حدود7/37 % از تغییرات تقسیم سود در شرکت‌های با رشد بالا و حدود 9/24%از تغییرات تقسیم سود در شرکت‌های با رشد پایین، توسط بهره­وری نیروی کار قابل تبیین می­باشد و با در نظر داشتن اندازه ضریب تعیین تعدیل‌شده می­توان بیان نمود که بهره­وری نیروی کار در شرکت‌های با اندازه­ی با رشد بالا قدرت تبیین بیشتری برای تبیین تقسیم سود، نسبت به شرکت‌های با رشد پایین دارا می­باشند. در پژوهش­های پیشین، اعتمادی و چالاکی(1384) دریافتند که بین معیارهای عملکرد و سود تقسیمی ارتباط­ی معناداری و جود دارد که از این نظر با نتایج حاصل از این پژوهش سازگار می­باشد. بتازی و همکاران (2008) نیز نشان دادند که شرکت­هایی که بهره­وری بالاتری داشتند، سود بیشتری داشته­اند و درنتیجه رشد سریع­تری نیز آید آنان شده می باشد که از این نظر با نتایج این پژوهش سازگار می­باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اصلی :

1 چه ارتباط­ ای بین بهره ­وری و سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش هست؟

سؤالات فرعی:

1- بین بهره­ وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط­ ای هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- بین بهره ­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط ­ای هست؟

تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید