ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

 عدم قطعیت و ابهام همیشه در تمام جنبه های زندگی بشر وجود داشته می باشد . رویدادهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.اولین و اصلی ترین راه روبرو شدن با ابهام موجود در رویدادهای مالی واحد اقتصادی کاربرد اصل محافظه کاری می باشد .این اصل یکی از اصولی می باشد که مبتنی بر بهای تمام شده می باشد.اگرچه محافظه کاری راهی برای مقابله با شک و تردید در رویدادهای مالی آتی به شمار می رود اما اگر بیش از حد از آن پیروی گردد به مطلوبیت اطلاعات کمکی نمی کند.این پژوهش به مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در تحقیقات اخیر این ارتباط به وسیله افزایش نقدینگی حسابداری و تأثیر اطلاعاتی آن مطالعه شده می باشد.در تحقیقات یاد شده استدلال می کنند که محافظه کاری حسابداری باعث کاهش جریان نقدینگی با افزایش سرمایه ، کاهش انتقال خطر ، تأخیر ضررهای اقتصادی و… می گردد. بعد از مطالعه ادبیات پژوهش 2 فرضیه تدوین گردید .نمونه های آماری پژوهش شامل 56 شرکت در 4 گروه شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی ، کانی های غیر فلزی ، دارویی و خودرو و ساخت قطعات می باشد که از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. فرضیه اول با بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین دو متغیر ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری ارتباط منفی هست .برای آزمون فرضیه دوم با در نظر داشتن اینکه شرکت های نمونه در 4 گروه قرار دارند از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بهره گیری گردید و نتایج آن نشان داد که محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی به نوع شرکت ها بستگی ندارد.

کلمات کلیدی : ریسک ورشکستگی ، محافظه کاری شرطی ، محافظه کاری غیر شرطی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک می نماید که بتوانند به موقع تصمیم گیری نمایند.

پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری می پردازد که در آن کوشش شده این موضوع مطالعه گردد که آیا محافظه کاری حسابداری که یکی از اصول  بنیادین حسابداری بشمار می رود می تواند تأثیری بر ریسک ورشکستگی داشته باشد یا خیر؟ و در صورت تأثیر داشتن ، این ارتباط به چه صورت می باشد، این پژوهش به عنوان یک موضوع جدید می تواند به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک نماید.

مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید