مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5 محتوای اطلاعاتی سود حسابداری وارزش بازارشرکت (قیمت سهام)

هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به بهره گیری کنندگان بویژه سرمایه گذاران در تصمیم گیریهای اقتصادی می باشد وارزیابی ارزش شرکت ، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرار می گیرد .نهادهای حرفه ای حسابداری ومالی با تاکید بر تدوین استانداردهای حسابداری که بتوانددر قالب صورتهای مالی ، اطلاعاتی مفید ومربوط برای سرمایه گذاران وسایر گروههای بهره گیری کننده ارائه کند، در راستای تحقق اهداف مورد نظر حسابداری گام های اساسی برداشته اندوانتظار می رود کوشش آنها به ارتقای کیفیت صورتهای مالی وافزایش توان پیش بینی متغیرهای حسابداری کمک کند.با در نظر داشتن جنبه های اقتصادی اطلاعات گزارشگری مالی وسیستم حسابداری تأثیر حیاتی در بازار سرمایه کارا اعمال می کنند بر این اساس تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری کوشش می کنند تا بر انطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیاز سرمایه گذاران بیفزایند.آنها هدف اصلی حسابداری را تامین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می کنند .پس ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت در تحقیقات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته ، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح شده  می باشد(پیری وهمکاران،1391).

پس یکی از مهمترین اهداف صورتهای مالی، ارائه اطلاعات مفید به ذینفعان می باشد.تمرکز واستفاده گروههای مختلف مانند سرمایه گذاران ، سهامداران ، مدیریت ، کارکنان ودولت سبب گردیده که سود به عنوان مفهوم بنیادین در حسابداری مطرح گردد.(مرادزاده فرد وهمکاران، 1391)پس یکی از مهمترین اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکتها سود می باشد .در واقع سرمایه گذاران وبسیاری دیگر از بهره گیری کنندگان داده های حسابداری سود را منبع مهم اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد شرکتها تلقی می نمایند.سود یکی از عناصر اصلی قیمت گذاری سهام نیز می باشد.تحقیقات حسابداری از سال 1986بدنبال سودمندی اطلاعات حسابداری مالی برای تصمیمات سرمایه گذاری بوده می باشد.نخستین تحقیقی که در این زمینه انجام گرفت توسط بال وبراون ارائه گردید.آنها شواهدی ارائه نمودند که قمیت بازار اوراق بهادار در برابر اعلان سود خالص واکنش نشان می دهد.( رضایی وهمکاران، 1391)

در این زمینه پنمن[1] وهمکاران (2007) اظهار می دارند در صورتی که سود حسابداری قادر باشد ارزش شرکت را پیش بینی کند، دارای کیفیت مرغوبی می باشد.تحقیقات زیادی در مورد محتوای اطلاعاتی[2] سود ومتغیرهایی نظیر قیمت سهام انجام شده می باشد.(ظریف فردوهمکاران ، 1384)

[1] penman

[2] مطالعه محتوای اطلاعاتی در این پژوهش برای نظاره نقشی می باشد که اطلاعات حسابداری می توانند در تبیین رفتار قیمت وبازده داشته باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف از انجام این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه ارتباط میان اقلام تعهدی جاری، غیرجاری، جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد و ارزش بازار سهام و همچنین تحلیل تأثیر اجزای تشکیل دهنده سود بر تصمیمات سرمایه‌گذاران می باشد.

مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری