دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول : کلیات و پیشینه پژوهش 2
1–1 مقدمه 3
1-2 اظهار مسئله 4
1-3  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 5
1-4 اهداف پژوهش 5
1-5  سوالات پژوهش 6
1-6 فرضیه‌های پژوهش 6
1-7 قلمرو پژوهش 7
1-8 روش شناسی پژوهش 7
1-9 مدل پژوهش 8
1-10 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9
فصل دوم : مبانی نظری و مدل تحلیلی پژوهش   11
2-1 بخش اول رسمیت تمرکز 12
2 – 1 – 1  مقدمه 12
2 – 1 – 2  تعریف سازمان 13
2- 1 – 3 تئوری سازمان 14
2 – 1 – 4  تعاریف مفهومی سازمان 15
2 – 1 – 5 تعریف ساختار سازمانی و انواع آن 17
2 – 1 – 6 ابعاد ساختار سازمانی 22
2 – 1 – 7 ارتباط تمرکز و پیچیدگی و رسمیت 32
2 – 1 – 8 تفویض اختیار 33
2 – 1 – 9 گام­های تفویض اختیار 37
2- 2  بخش دوم : پیشینه پژوهش 38
2 – 2 – 1 پیشینه داخلی 38
2- 2- 2  پیشینه خارجی 42
2 – 3 بخش سوم : تأمین به موقع کالا 55
2- 3 – 1 مقدمه 55
2 – 3 – 2 شرکت ملی مناطق نفت خیز 56
2 – 3 – 3 تاریخچه و وضعیت ساختاری 57
2 – 3 – 4 مدیریت تدارکات و امورکالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 58
2 – 3 – 5  تاریخچه‏ی سازمان تدارکات و امورکالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب 58
2 – 3 – 6 خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه، مدیریت تدارکات و امور کالا 60
2 – 3 – 7  عمده وظایف مدیریت تدارکات کالا 61
2 – 3 – 8   ساختار سازمانی وزارت نفت (کالای نفت تهران) و مدیریت خرید 64
فصل سوم : روش و قلمرو پژوهش 74
3 – 1 مقدمه 75
3 – 2 نوع پژوهش 76
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3 – 3 جامعه آماری

76 3 – 4 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

77 3 – 5 اعتبار (روایی) پرسشنامه پژوهش

78 3 – 6 پایایی پرسشنامه پژوهش

78 3 – 7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها وآزمون فرضیه‌ها

80 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها

81 4 – 1 مقدمه

82 4 – 2 تجزیه و تحلیل توصیفی یافته­های مرتبط با شخصیت شناسی نمونه آماری

83 4 – 2 – 1   : جنسیت

83 4 – 2 – 2 اندازه تحصیلات

84 4 – 2 – 3  سابقه­ی کار

85 4 – 2 – 4 سن پاسخ دهندگان

86 4 – 2 – 5 پست سازمانی

87 4 – 2 – 6  نوع کار

88 4 – 2 – 3  تجزیه و تحلیل توصیفی یافته­های مرتبط با متغیرهای پژوهش

88 4 –3 – 1 متغییر تأمین به موقع کالا

89 4 –3 – 2 متغییر تمرکز

90 4 –3 – 3 متغییر رسمیت

91 4 –4 تجزیه و تحلیل استنباطی یافته­ها مرتبط با اهداف، سوالات و فرضیه­های پژوهش

92 4 – 4-1 مطالعه اثرپذیری و انطباق معیار رسمیت

92 4 – 4-2 مطالعه اثرپذیری و انطباق معیار تمرکز

92 4 – 4-3 مطالعه اثرپذیری و انطباق معیار تأمین به موقع کالا

93 4 – 4-4 مطالعه ارتباط میان تمرکز سازمانی و تأمین به موقع کالا

94 4 – 4-5 مطالعه ارتباط میان رسمیت و تأمین به موقع کالا

95 4 – 4-6 مطالعه تأثیر رسمیت و تمرکز سازمانی بر تأمین به موقع کالا

95 فصل پنجم : یافته‌ها ، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

98 5 – 1 مقدمه

99 5 – 2  اختصار پژوهش

100 5 – 3  تبیین فرضیه‏ها و مقایسه با تحقیقات قبلی

100 5 – 3 – 1 تحلیل یافته‌های جمعیت­شناسی

100 5 – 3 – 2 تحلیل توصیفی متغیرها

101 5 – 3 – 3  تحلیل استنباطی فرضیه­های پژوهش

102 5 – 3 – 3-1  تحلیل فرضیه­ها با بهره گیری از آزمون تی

102 5-3-3-2- تحلیل فرضیه­ها با بهره گیری از آزمون دو جمله­ای

103 فرضیه فرعی دوم : مطالعه ارتباط میان رسمیت و تامین به موقع کالا

104 فرضیه اصلی پژوهش

105 5-3-3-4 نتایج از مدل خطی معادله رگرسیون

106 5-4-محدودیت های پژوهش

107 5- 5  پیشنهادها

107 5 – 6 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده

109 منابع و مآخذ

110 منابع فارسی

111 منابع غیر فارسی

113 پیوست ها

115 پرسشنامه

116 اطلاعات خروجی SPSS

120 چکیده به زبان انگلیسی

160 عنوان به زبان انگلیسی

161

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با فرمت ورد