دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

1مقدمه
عصری که در آن زندگی می­کنیم به تعبیری عصر سازمان­ها نام دارد. در این دوره پیرامون ما را سازمان­های بزرگ وکوچک احاطه کرده می باشد. بیشترین بخش از نیازهای متفاوت ما توسط سازمانها برآورده می­شوند هر چند که سازمان در طول تاریخ زندگی بشر پیوسته مطرح بوده می باشد اما در واقع از زمان انقلاب صنعتی به بعد  با پیدایش سازمان­های بزرگ صنعتی و بازرگانی وایجاد و بسط مؤسسات بزرگ دولتی، سازمان به عنوان یک پدیده اجتماعی تأکید گردید. امروزه سازمان­های اجتماعی به عنوان یکی از متنوع­ترین و پیچیده­ترین نظام­ها هستند. به خاطر این موضوع شناخت علمی این پدیده احتیاج به تجزیه و تحلیل ابعاد متفاوت ساختاری آن را می­طلبد. در واقع می­توان زمانی نسبت به یک سازمان شناخت پیدا نمود. که ساختار سازمانی و کارکردهای مختلف آن را مورد تجزیه و تحلیل و مطالعه قرار دهیم. جهت این امر نیاز به شناخت در مورد تئوری­های مدیریت، آشنایی با ساختار و انواع آن، طراحی و ابعاد معیارهای متفاوت ساختار جهت تجزیه و تحلیل علمی ضروری می باشد. یکی از راه­ها جهت شناخت کامل و دقیق هر سازمانی، شناخت محیط داخلی آن می باشد. به بیانی دیگر با شناسایی ساختار سازمانی آن می­توان به محیط داخلی آن دسترسی پیدا نمود. این شناخت ساختار سازمانی که رهیافتی می باشد که از پی آن می­توان انحرافات سازماندهی را مشخص نمود. در دنیای پیچیده و پر از تغییرامروزی بعضی از سازمان­ها موفق و اثربخش و بعضی دیگر ناموفق و غیر اثربخش هستند. چیزی که معلوم می باشد اینست که عوامل گوناگونی در موفقیت و اثربخشی سازمان­ها تاثیر دارد. یکسری از عوامل خارج از کنترل سازمان­ها و تعدادی هم تحت کنترل سازمان­ها هستند. یکی از فاکتورها، ساختار سازمانی می باشد. بطور کلی ساختار و تشکیلات اداری در هر سازمانی خود به خود هدف نیست بلکه وسیله­ای می باشد برای دستیابی اهداف سازمان، برای اجرای مؤثر و موفقیت آمیز وظایف و مسئولیت­ها، هر سازمان بایستی دارای ساخت سازمانی، تشکیلات مؤثر باشد بطوریکه وظایف و مسئولیت­ها به وضوح بین واحدهای مختلف تقسیم شده و به آن­ها قدرت، اختیار در برابر مسئولیت­ها و وظایف داده شده می باشد. ساخت سازمانی و تشکیلات غیر اثربخش اکثراً یک عامل مهم در عدم اثربخشی در هر سازمانی معرفی می­گردد. از طرفی درک اهداف سازمانی به عنوان اولین گام در درک سازمان و اثربخشی آن می باشد. اهداف هر سازمانی بایستی نشان دهنده علت وجودی آن سازمان باشد. وقایع ساختاری به گونه­ای می باشد که ساختارهای سازمان­ها به ساختارهای کهنه و مبتنی بر فرضیات قدیمی می باشد که با وظایف کنونی آن­ها همخوانی ندارد. ازطرفی خیلی مطابق با نیازهای کنونی جامعه نبوده و به ابعاد انسانی و انگیزشی نیروی کار توجهی نکرده می باشد. با در نظر داشتن این امر که از وظایف مهم مدیران، سازماندهی می باشد و سازماندهی یک فرایند پویا می باشد لذا بایستی ساختار را با در نظر داشتن تغییرات عمده محیطی بازبینی و تجدید نظر گردد و سازماندهی مجدد متناسب با متغیرها و عوامل اثرگذار نیز همگام با تغییرات انجام گیرد. همانطورکه می­دانیم وجود یک نظام صحیح و مؤثر از تمام ابعاد مثل نیروی انسانی، تشکیلات، قوانین و مقررات و روش انجام کار از فاکتورهای اساسی حرکت در هر سازمانی محسوب می­شوند. در زمینه اهمیت ساختار سازمانی در مجموعه نظام اداری و اندازه اعتبار آن و موفقیت یا عدم موفقیت، کارآمدی یا عدم کارآمدی آن در نظام اداری نظرات متفاوتی هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟