تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده :

قدرت و اعتبار موسسات مالی و اعتباری به پول هایی می باشد که سپرده گذاران در آنها سپرده نموده اند و پیشرفت و بقای هر یک از موسسات مذکور به اندازه سهم از منابع کل بازار بستگی دارد و افزایش سهم از منابع بازار نیازمند کوشش مستمر و برنامه ایی قوی ، جامع با الگویی مناسب در قالب اهداف جذب منابع کل و جزء می باشد. از آن جایی که تصمیمات مدیریتی از قبیل انتخاب و انتصاب و جابجایی مسئولان شعب و دوایر و پرداخت عایدات غیر مستمر و مواردی از این قبیل به اندازه تحقق اهداف جذب منابع ارتباط دارد و همچنین سنجش اندازه تحقق اهداف جذب منابع در هریک از شعب موسسات مالی و اعتباری متاثر از نوع و اندازه هدف گذاری جزء می باشد ، با توجه شناسایی نقاط ضعف سیستم هدف گذاری جاری در موسسات مالی و اعتباری و بهبود فرآیند سنجش عملکرد و جلوگیری از کاهش نرخ کوشش بعد از رسیدن به هدف و قبل از اتمام دوره ، در این پژوهش اندازه منابع آتی شعب دو موسسه مالی و اعتباری با رویکرد تلفیقی از شبکه های عصبی و منطق فازی و خلق معادله ابتکاری و با بهره گیری از متغیر های جدید پیش  بینی و سپس با در نظر داشتن تغییرات منابع هر یک از شعب هدف گذاری با ضریب اطمینان ثابتی صورت پذیرفت و در ادامه هدف گذاری به روش های جاری و روش فرا ابتکاری با واقعیت جذب منابع مقایسه گردید .

واژگان کلیدی: تعیین اهداف، جذب منابع، شبکه‌های عصبی، منطق فازی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف:

هدف اصلی:

  • بهره گیری از رویکرد شبکه عصبی فازی برای پیش‌بینی مانده منابع آتی در تعیین هدف جذب منابع برای شعبه‌های مؤسسات مالی و اعتباری.

 هدف فرعی:

  • تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع بر اساس آن،
  • تعیین متغیرهای سری زمانی که بیشترین و یا کمترین تأثیر را در فرآیند پیش‌بینی تعیین هدف جذب منابع دارند.

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری