تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

در این پژوهش ارتباط بین سیاست تقسیم سود سهام با بهره­وری را موردبررسی قرار داده­ایم. پژوهش موردنظر از جهت هدف، یک پژوهش کاربردی می باشد. ازلحاظ نوع طرح پژوهش به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس­رویدادی می باشد و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می­باشد.

پژوهش حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می­باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1392-1388) می­باشد. درنهایت با در نظر داشتن محدودیت­های پژوهش اطلاعات مربوط به 94 شرکت جمع­آوری گردید و سپس با بهره گیری از جدول مورگان تعداد 75 شرکت به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند­سازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل­های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گیری از نرم­ افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده می باشد.

فرضیه ­های پژوهش با بهره گیری از رگرسیون­های چندگانه خطی دومتغیره و چند متغیره و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان می‌دهد که: بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری ارتباط معناداری هست و همچنین بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری نیروی انسانی ارتباط معناداری هست اما بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری سرمایه ارتباط معناداری وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی:سیاست تقسیم سود، بهره­ وری سرمایه، بهره­ وری نیروی انسانی، اندازه شرکت

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سؤالات پژوهش:

سوال اصلی :

1 چه ارتباط­ ای بین بهره ­وری و سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش هست؟

سؤالات فرعی:

1- بین بهره­ وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط­ ای هست؟

2- بین بهره ­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط ­ای هست؟

تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید