دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

 اظهار مسئله پژوهش

وقتی که از تمرکز به عنوان جزیی از مدیریت صحبت می گردد، مقصود همان تفویض اختیارات و یا حبس تمرکز اختیارات می باشد. عدم تمرکز از یک جهت علاوه بر ارتباط با تفویض اختیار فلسفه سازمان را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد و به تصمیماتی دقیق نیازمند می باشد که بایستی سطوح دیگر سازمان آن­ها را انجام دهند عدم تمرکز تمامی جنبه­های مدیریت را تحت تاثیر قرار می­دهد و درواقع یک عامل مهم و اساسی برای یک سیستم مدیریتی تلقی می­گردد. با در نظر داشتن اینکه، کارآمد کردن همکاری بشر­ها دلیل وجود سازمان می­باشد، لذا دلیل ایجاد سطوح سازمانی، ایجاد محدوده های مدیریتی می باشد که آنرا محدوده کنترل می­نامند. به بیانی دیگر، زیرا در تعداد انسانهایی که مدیر می­تواند آن­ها را سرپرستی نماید تنگناهایی هست. پس سطوح سازمانی مطرح می گردد. سابقه و قدمت محدوده کنترل در مدیریت به اندازه قدمت سازمان می باشد. در هر سازمان بایستی مشخص گردد که محدوده مدیریت چه مقدار بایستی باشد. یا تعداد زیردستانی که هر مدیر بایستی سرپرستی نماید، چقدر بایستی باشد. علاوه بر مطالب فوق، لازم به یادآوری می باشد که، تقسیم وظایف به صورت سازمان هرمی شکل و دستیابی به سطوح چندگانه همواره مطلوب نیست. در اینجا حدود وظایف مطرح می­گردد وظیفه­ای که در این پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد، وظیفه تهیه و تأمین کالا می باشد، به علت دگرگونی­هایی که در مدیریت تدارکات و فرآیند ساخت و تهیه کالاها ایجاد شده دستخوش عوامل مدیریتی و سازمانی بوده و علت این تغییرات و دگرگونی­ها عدم توجه کافی به مسئله ساختار سازمانی ازجمله متغیرهای تمرکز و رسمیت در حوزه مورد پژوهش بوده می باشد.(ترابی،1379)

در پژوهش حاضر کوشش شده می باشد تا به مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت سازمانی با تأمین به موقع کالا پرداخته گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟