مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-6- روش گردآوری اطلاعات

اطلاعات مربوط به مباحث تئوریک پژوهش، از منابع مختلف مانند کتب و نشریات معتبر بین المللی که به صورت آنلاین در پایگاه‌های اینترنتی موجود می‌باشند جمع آوری شده می باشد. از طرفی اطلاعات و داده‌های خام مورد نیاز شرکت ها به مقصود مطالعه فرضیات پژوهش از طریق نرم افزارهای ره آورد جدید، تدبیر پرداز و در مواقع لزوم از طریق مراجعه مستقیم به صورت‌های مالی شرکت ها که در لوح فشرده منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت بانک مرکزی و وب سایت www.rdis.ir در دسترس می باشد جمع آوری گردید.

3-7- متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها

در این پژوهش متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی به صورت زیر تعریف شده اند:

3-7-1- متغیر وابسته

در این پژوهش از صحت پیش بینی سود به عنوان متغیر وابسته بهره گیری شده می باشد که این متغیر از طریق ارزش قدرمطلق اختلاف بین اولین سود پیش بینی شده هر سهم توسط مدیریت و سود تحقق یافته پایان سال مورد نظر که در مجامع شرکت مورد تصویب قرار گرفته می باشد، اندازه گیری می گردد.

3-7-2- متغیرهای مستقل

در پژوهش حاضر از نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص بورس اوراق بهادار به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش بهره گیری شده می باشد که مقادیر آنها مستقیما از سایت‌های بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده می باشد.

3-7-3) متغیر کنترلی

در این پژوهش از اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی پژوهش بهره گیری گردیده می باشد که این متغیر با بهره گیری از لگاریتم طبیعی کل دارایی‌های شرکت محاسبه می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ تورم و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

2- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ ارز و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- چگونه ارتباط‌ای بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و متغیرهای کلان اقتصادی بر صحت  پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید