ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این فصل ، اطلاعات مربوط به 57 شرکت که نمونه آماری ما را تشکیل داده در دوره زمانی 1390 – 1386 مود تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند تا ارتباط بین متغییر ها برای آزمون فرضیه پژوهش مطالعه می گردد. داده های جمع آوری شده با بهره گیری از نرم افزار اکسل محاسبه و با نرم افزار اس پی اس و ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی با محاسبه میانگین ، میانه و انحراف معیار شروع شده می باشد.سپس برای تجزیه و تحلیل مدل از تحلیل پانلی  بهره گیری کردیم.

مبانی استنباط از روی سطح معناداری یا p-value یا significant level بوده می باشد بدین گونه که هر گاه مقدار احتمال یا سطح معناداری آزمون کمتر از 05/0 باشد فرضیه H0 در سطح 95 درصد اطمینان رد می گردد.

وقتی که از داده­های ترکیبی بهره گیری می­­گردد، بایستی آزمون­های مختلفی برای تشخیص روش تخمین مناسب انجام داد. آزمون F لیمر برای انتخاب یکی از  مدل­های تلفیقی (پنل) یا مدل داده­های تجمیعی (پلد) می باشد و رایج­ترین آزمون برای انتخاب یکی از مدل­های اثر ثابت یا مدل اثر تصادفی آزمون “هاسمن”  می باشد.

مفروضات تحلیل پانلی شامل همسانی واریانس در سطوح مختلف متغیر مستقل ، نرمان بودن متغیر وابسته (یا باقیمانده ها) ،  نداشتن خود همبستگی  و . . . می باشد که در برآورد پارامتر های مدل دراین فصل آزمون شده می باشد. برای تشخیص ناهمسانی واریانس از آزمون white بهره گیری گردید. نرمال بودن با بهره گیری از آزمون نرمالیتی  residualsو خود همبستگی با بهره گیری از آزمون بریوش گادفری لاگرانژ مالتی پلیر تست مطالعه گردید.

4-2- توصیف نمونه

در بخش آمار توصیفی ، تجزیه و تحلیل داده با بهره گیری از شاخص های مرکزی همچون میانگین و میانه و شاخص پراکندگی انحراف معیار ، انجام پذیرفته می باشد. برای مطالعه مشخصات عمومی و پایه ای متغیرها (سری‌ها) جهت برآورد و تخمین الگو (مدل) و تجزیه و تحلیل دقیق آنها برآورد آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرها لازم می باشد. مهمترین مشخصه مرکزی یک توزیع میانگین و مهمترین مشخصه پراکندگی آن واریانس می‌باشد در اقدام برای تشخیص اندازه پراکندگی یک توزیع از جذر واریانس یعنی انحراف معیار بهره گیری می‌کنیم. به وسیله این مشخصات می‌توان دیدی کلی در مورد مقادیر هریک ازمتغیرها بدست آورد.

مقدار میانگین ، متوسط داده ها را نشان می دهد. میانه ، نشان دهنده این می باشد که 50% داده ها کمتر از عدد وسط مجموعه و 50% داده ها بیشتر از عدد وسط مجموعه هستند. نزدیک بودن مقدار میانگین و میانه ، تقارن داده ها را نشان می دهد. انحراف معیار ، پراکندگی را نشان می دهد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب گفته شده، این پژوهش درصدد پاسخ به سوالات زیر می­باشد:

سوال اصلی: 

چه ارتباط ای بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هست؟

 سوالات فرعی:

1- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد هست؟

2- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی هست؟

3- چه ارتباط ای بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد هست؟

4- چه ارتباط ای بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد هست؟

5- چه ارتباط ای بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد هست؟

6- چه ارتباط ای بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد هست؟

ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری