ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

در بیانه ی مفاهیم حسابداری مالی [1](SFAC)  شماره 2 هیئت استانداردهای حسابداری مالی ، محافظه کاری به عنوان یک واکنش آینده نگرانه عدم قطعیت برای اطمینان از این می باشد که خطرات جایگاه شغلی به اندازه کافی مطالعه گردید ه اند. این تعریف مشابه این می باشد که محافظه کاری مربوط به ارزیابی خطر ورشکستگی باشد.

این پژوهش شواهدی را در مورد عواقب اقتصادی محافظه کاری برای ارزیابی خطر ورشکستگی ایجاد می کند پس در روشن کردن یک بحث با در نظر گرفتن فواید و هزینه های محافظه کاری کمک می کند و طولانی بودن و تهاجمی بودن آنرا تبیین می دهد.

این پژوهش ، به مطالعه روابط علی و موقت بین محافظه کاری غیرشرطی و خطر ورشکستگی می پردازد. ممکن می باشد محافظه کاری متعاقباً بر خطر ورشکستگی تأثیر بگذارد که با افزایش نقدینگی و اطلاعات مشخص می گردد . خطر ورشکستگی نیز ممکن می باشد به نوبه ی خود بر محافظه کاری حسابداری تأثیر بگذارد با این استدلال که خطر ورشکستگی بیشتر ممکن می باشد باعث گردد بدهکاران و تنظیم کنندگان تقاضای محافظه کاری بیشتر کنند تا به حفظ نقدینگی و افزایش ارتباط با سرمایه بیرونی کمک کنند و پس باعث کاهش خطر ورشکستگی در آینده شوند. ممکن می باشد مدیران به نوبه ی خود این تقاضاها را تقویت کنند تا هزینه ها و عملکرد مطلوبتر را توجیه کنند.

1-4  فرضیه ها

نتایج حاصل از این پژوهش را در دو فرضیه به صورت زیر پیش بینی می نماییم:

  • بین ریسک ورشکستکی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری ارتباط هست .
  • ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری بسته به نوع شرکت ها می تواند متفاوت باشد .

[1] – Statements of Financial Accounting Concepts

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک می نماید که بتوانند به موقع تصمیم گیری نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری می پردازد که در آن کوشش شده این موضوع مطالعه گردد که آیا محافظه کاری حسابداری که یکی از اصول  بنیادین حسابداری بشمار می رود می تواند تأثیری بر ریسک ورشکستگی داشته باشد یا خیر؟ و در صورت تأثیر داشتن ، این ارتباط به چه صورت می باشد، این پژوهش به عنوان یک موضوع جدید می تواند به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک نماید.

مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید