مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6 محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی وارزش بازار شرکت

صورتهای مالی ارائه شده توسط مدیران شرکتها، اطلاعاتی را از شرکت افشا می نماید که بر قیمت سهام انها تاثیر گذار می باشد.محققان روشهای بسیاری را به مقصود تعیین چگونگی واقعی بودن صورتهای مالی به کار گرفته اندتلاش یک گروه از این مطالعه ها در جهت ایجاد مدلهایی برای پیش بینی های تقلب ومدیریتی ممکن بوده می باشد.دسته دیگر از محققان نیز کوشش کرده اند تا بعضی شاخصهای صورتهای مالی غیر واقعی را از طریق بکارگیری تجزیه وتحلیلهای نسبتهای مالی ، توسط داده های مالی چاپ گردیده تعیین کنند. دیچو ودیچو(2002)تأثیر اقلام تعهدی را در جهت اندازه گیری بهتر عملکرد شرکتها در یک سری زمانی مطالعه کردند.نتیجه پژوهش آنها نشان داد که به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات وپیش بینی جریانهای نقدی اتی می باشد، کیفیت اقلام تعهدی وسود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. فرانسیس ومیچل(2005)با مطالعه کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هرچه کیفیت اقلام تعهدی (که انحراف معیار خطا، تغییرات اقلام تعهدی جاری وجریانهای نقدی تعریف می گردد)ضعیفتر باشد، هزینه بدهی وسرمایه آن شرکتها زیادتر می گردد.این موضوع به نوعی نشان دهنده تاثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد می باشد.

بسیاری از مطالعات در گذشته حاکی از وجود حسابداری ساختگی[1]  ناشی از کوشش مدیران برای دستکاری درصورتهای مالی وارقام سود هستند.این دستکاریها می تواند باعث تفاوت در بازدهی سهام با مقدار واقعی آن گردد وبه تصویر گمراه کننده ای از بازار ورابطه سود وبازده منجر گردد.از این رو در نظر گرفتن معبارهای موثر برای مربوط بودن سود می تواند در ارزیابی حرکت آینده قیمت سهام ورابطه کلی سود وبازدهی مفید واقع گردد.اقلام تعهدی به عنوان یکی از این معیارها توجه بسیاری از این محققان را به خود جلب کرده می باشد.(بهزاد فر،89). لذا دراین پژوهش ، اقلام تعهدی نیز به عنوان یکی از متغیرهایی که انتظار می رود با قیمت سهام ارتباط داشته باشد در نظر گرفته می گردد

2-6-1 طبقه بندی اقلام تعهدی به جاری وغیرجاری

در همه علوم طبیعی واجتماعی طبقه بندی یک امر الزامی وضروری می باشد تا بتوان رشته علمی مربوط را مطالعه نمود واطلاعات مهم واثرگذار را به دیگران ارائه نمود .حسابداری هم از این امر مستثنی نیست .بایداقلام تعهدی را درگروههای مربوطه قرارداد وبدین وسیله اختصار ای از اطلاعات حسابداری قابل تفسیر ارائه نمود تا سرمایه گذاران وسایر بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی در فرایند تصمیم گیری خود آنها را درک وتجزیه وتحلیل نمایند(محمدزادگان ،85)

نظریه پردازان حسابداری هدف از طبقه بندی اقلام را به تبیین زیر اظهار کرده اند:

-ارائه اطلاعات در مورد توان بازپرداخت بدهی های شرکت

  • روشن کردن فرایند حسابداری
  • نشان دادن روشهای تعیین ارزش اقلام
  • روشن کردن هدفهای مدیریت
  • پیش بینی جریانهای نقدی(هندریکسن و ون بردا،84)

ترتیب نوشتن اقلام در ترازنامه ، بر حسب قدرت نقدینگی آنها باعث گردید که اقلام تعهدی ترازنامه به دو گروه جاری وغیر جاری طبفه بندی شوند.دربسیاری از تحقیقات نیز اقلام تعهدی را به دو دسته جاری وغیر جاری طبقه بندی کردند(فیرفیلد1996و وینسنت وهمکاران2003)

در ارتباط با طبقه بندی جامع  اقلام تعهدی می توان به پژوهش ریچاردسون وهمکاران(2005)تصریح نمود ، طبقه بندی آنها از اقلام تعهدی ، بر مبنای فعالیت واحد تجاری قرار دارد.تعریف آنها از فعالیت واحد تجاری بر 3قسم می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. فعالیتهای عملیاتی جاری
  2. فعالیتهای عملیاتی غیرجاری
  3. فعالیتهای مالی

حال بسیاری از تحلیلگران مالی عقیده دارند که جریانهای نقدی عملیاتی نسبت به سود معبار بهتری برای سنجش عملکرد مالی واحدهای تجاری می باشد.به این دلیل که در جریانهای نقدی عملیاتی کمتر تحریف از رویه های حسابداری انجام می شود.پس سوال اساسی که پیش می آید این می باشد که آیا اثر خالص اقلام تعهدی در نهایت توانایی سود برای اندازه گیری عملکرد شرکت را افزایش یا کاهش می دهد؟اقلام تعهدی پیش بینی می شوند تا توانایی سود برای اندازه گیری عملکرد شرکت که در بازده سهام منعکس می گردد را افزایش دهند.اهمیت اقلام تعهدی در شرایط زیر افزایش می یابد:1-دوره های اندازه گیری کوتاهتر گردد و2-قدر مطلق اقلام تعهدی در یک شرکت بزرگتر باشد.تحت هریک از این شرایط ، جریانات نقدی به شدت دچار خطاهایی ناشی از تطابق وزمان بندی می شوندوبنابراین توانایی آن برای انعکاس عملکرد شرکت کاهش می یابد.(مشایخی وهمکاران ،84)درنتیجه دوره اندازه گیری اقلام تعهدی نیز بر عملکرد ودرنتیجه بر ارزش شرکت اثر می گذارد، یرهمین اساس اقلام تعهدی جاری وغیرجاری نیز می توانند اثرات متفاوتی بر ارزش وعملکرد شرکت داشته باشند که دراین قسمت هرکدام تعریف می شوند.

[1] creative accounting

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه ارتباط میان اقلام تعهدی جاری، غیرجاری، جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد و ارزش بازار سهام و همچنین تحلیل تأثیر اجزای تشکیل دهنده سود بر تصمیمات سرمایه‌گذاران می باشد.

مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید