عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2 اختصار مطالعه

در ابتدای این پژوهش با ارائه تعاریفی از محافظه کاری به توصیف تأثیر و اهمیت آن در حرفه حسابداری پرداختیم و با در نظر داشتن تحقیقات انجام شده قبلی در مورد ارتباط بین خطر ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری فرضیاتی پیش بینی گردید.

برای آزمون فرضیات پیش بینی شده اطلاعات مالی سال های 88 و 89 چهار دسته از شرکت ها شامل : شرکت های دارویی ، مواد غذایی و  آشامیدنی ،کانی های غیرفلزی و خودرو و ساخت قطعات جمع آوری گردید. از هرنوع شرکت ها حدود 15 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. در مجموع برای این مقصود 56 شرکت مورد مطالعه قرار گرفت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش کار به این شکل بود که آغاز وضعیت مالی شرکت ها با بهره گیری ار نسبت Q توبین مورد مطالعه قرار گرفت .در بین شرکت هایی که دچار بحران مالی بودند (Q < 1) ریسک ورشکستگی آن ها با بهره گیری از مدل آلتمن اندازه گیری گردید و در مرحله بعد در بین شرکت های ورشکسته (Z < 1.8) ارتباط بین این ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری مورد مطالعه قرار گرفت.

محاسبات در مرحله اول نشان داد که از بین 56 شرکت مورد مطالعه 12 شرکت یعنی حدود 21.4 درصد دچار بحران مالی هستند (سال 89) . و با مطالعه وضعیت ورشکستگی آنان مشخص گردید که 9 شرکت از بین آن ها ورشکسته اند و در مرحله آخر با محاسبه محافظه کاری غیرشرطی آنان و بهره گیری از مدل به مطالعه ارتباط بین محافظه کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی پرداخته گردید.

فرضیه اول که به مطالعه چگونگی ارتباط بین محافظه کاری غیرشرطی حسابداری و ریسک ورشکستگی (مثبت یا منفی بودن)  می پرداخت . برای آزمون این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون بهره گیری گردید .این آزمون نشان داد که بین این دو متغیر ارتباط منفی هست اما این ارتباط ضعیف می باشد. یعنی به تعبیری هر چه ریسک ورشکستگی بیشتر باشد محافظه کاری غیرشرطی حسابداری کمتر می باشد و همچنین ارتباط بین این دو متغیر با بهره گیری از مدل پیش بینی شده هم مورد مطالعه قرار گرفت.

برای آزمون فرضیه دوم و مطالعه این موضوع که آیا محافظه کاری غیر شرطی حسابداری و ریسک ورشکستگی به نوع شرکت ها وابسته اند یا خیر از آزمون واریانس یکطرفه بهره گیری کردیم و نتیجه آن نشان داد که محافظه کاری غیر شرطی و ریسک ورشکستگی به نوع شرکت ها بستگی ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک می نماید که بتوانند به موقع تصمیم گیری نمایند.

پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری می پردازد که در آن کوشش شده این موضوع مطالعه گردد که آیا محافظه کاری حسابداری که یکی از اصول  بنیادین حسابداری بشمار می رود می تواند تأثیری بر ریسک ورشکستگی داشته باشد یا خیر؟ و در صورت تأثیر داشتن ، این ارتباط به چه صورت می باشد، این پژوهش به عنوان یک موضوع جدید می تواند به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک نماید.

مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید