عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- یافته‌های پژوهش

5-2-1- نتایج آزمون فرضیه اول

فرضیه اول پژوهش اظهار می کند بین نرخ تورم و صحت پیش بینی سود شرکت ها ارتباط ی معنی داری هست. نتایج بدست آمده حاکی از آن بوده می باشد که متغیر نرخ تورم دارای ضریب 3.1250- و سطح معنی داری 0.3377 می باشد. با در نظر داشتن سطح خطای بالای متغیر مذکور، می‌توان عنوان نمود که بین نرخ تورم و صحت پیش بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط ی معنی داری وجود ندارد. این نتایج بیانگر آن می باشد که چنانچه نرخ تورم افزایش یا کاهش یابد بر صحت سود پیش بینی شده شرکت ها تاثیری ندارد. با در نظر داشتن اینکه تاثیر نرخ تورم بر صحت پیش‌بینی سود فاقد پیشینه تجربی پژوهش می‌باشد، لذا مقایسه امکانپذیر نبوده می باشد.

5-2-2- نتایج آزمون فرضیه دوم

در فرضیه دوم ارتباط ی معنی داری بین نرخ ارز و صحت پیش بینی سود شرکت ها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بوده می باشد که متغیر نرخ ارز دارای ضریب 1.5800 می‌باشد. با در نظر داشتن اینکه سطح معنی داری متغیر مذکور برابر با 0.0134 می باشد و کمتر از سطح خطای 5% می‌باشد، در نتیجه می‌توان بیان نمود که بین نرخ ارز و صحت پیش بینی سود شرکت ها ارتباط ی مثبت و معنی داری هست. این نتایج بیانگر آن می باشد که با افزایش نرخ ارز در کشور، سود واقعی هر سهم نسبت به اولین پیش بینی سود مدیریت افزایش خواهد پیدا نمود و برعکس، با کاهش نرخ ارز، سود واقعی هر سهم نسبت به اولین پیش بینی سود مدیریت کاهش خواهد پیدا نمود. نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات رشیدزاده (1387)، سازگاری دارد. اما با نتایج تحقیقات عزیزی (1378)، سازگار نیست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-2-3- نتایج آزمون فرضیه سوم

در فرضیه سوم ارتباط ی معنی داری بین شاخص بورس و صحت پیش بینی سود شرکت ها مورد آزمون قرار گرفته می باشد. نتایج بدست آمده نشان داد که ضریب و سطح معنی داری متغیر شاخص بورس برابر با 20.2458- و 0.0147 می باشد. با توجه اینکه سطح معنی داری کمتر از سطح خطای 5% می‌باشد، می‌توان بیان نمود که بین شاخص بورس و صحت پیش بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط ی منفی و معنی داری هست. یافته‌های این فرضیه اظهار می کند که چنانچه شاخص بورس اوراق بهادار تهران تغییر افزایشی (کاهشی) داشته باشد، سود واقعی شرکت‌های بورسی نسبت به پیش بینی اولیه ی سود آنها توسط مدیریت افزایش (کاهش) می‌یابد. با در نظر داشتن اینکه تاثیر شاخص بورس بر صحت پیش‌بینی سود فاقد پیشینه تجربی پژوهش می‌باشد، لذا مقایسه امکانپذیر نبوده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ تورم و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

2- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ ارز و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

3- چگونه ارتباط‌ای بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و متغیرهای کلان اقتصادی بر صحت  پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری