مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-  قابلیت پیش بینی سود

محققین تصریح دارند که توانایی پیش بینی به صورت خاص، توانایی سودهای گذشته در پیش بینی سود‌های آتی می باشد. بااین وصف، انحراف معیارمقادیر خطای حاصل از رگرسیون سود هر دوره به سود دوره قبل، به عنوان معیاری جهت اندازه گیری قابلیت پیش بینی سود حسابداری در نظر گرفته می گردد (نوروش و همکار، 1389).

2-7-1- اهمیت سود هر سهم

سود هر سهم بیانگر مبلغ ریالی سود تحصیل شده واحد تجاری بازاری هر سهم عادی یا سهام عادی با لقوه آن که به عموم عرضه شده با در جریان عرضه عمومی می باشد. برای شرکت هایی که سرمایه آنها در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد نمی‌باشد، محاسبه سود هر سهم کاربرد ندارد. سود هر سهم معیار با اهمیتی برای ارزیابی عملکردواحد تجاری و پیش بینی عملکرد آینده آن می‌باشد (همتی،1389،ص:196).

2-8- سود به عنوان معیاری برای پیش بینی[1]

در بیانیه شماره یک استانداردهای حسابداری مالی آمده می باشد که سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر بهره گیری کنندگان علاقه مند که خالص جریان  ورود وجه نقد به واحد انتفاعی را در دوره‌های آتی ارزیابی کنند، اما غالبا سود را برای ارزیابی توان سود آوری، پیش بینی سود‌های آتی و یا ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام و اعتبار به واحد انتفاعی مورد بهره گیری قرار می‌دهند .

در یکی از تحقیقات نتیجه گیری شده می باشد که سودهای گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش های تاریخی، در مقایسه با سودهای گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش های جاری، به مقصود پیش بینی ارزش‌های آتی مناسبتر می باشد (شباهنگ، 1389، ص: 188).

2-9- سود تحقق یافته هر سهم (EPS)[2]

پس از اتمام سال مالی و تهیه صورت های مالی حسابرسی شده سودی که شرکت در سال گذشته کسب کرده به صورت دقیق مشخص می گردد و شرکت سودی که در سال مالی قبل به هر سهم تعلق می گیرد را اعلام می‌نماید که اصطلاحا به آن (EPS) تحقق یافته گویند (شکری حبشی، 1384).

2-10- سود تحقق یافته هر سهم طی دوره

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

معمولا شرکت ها پس از گذشت مدتی از سال و انجام فعالیت‌های پیش بینی شده بر اساس اینکه تا چه حد توانسته اند طبق پیش بینی اقدام نمایند اقدام به اعلان درصدی از  (EPS) پیش بینی شده که پوشش یافته می باشد می‌نمایند که به آن سود تحقق یافته طی دوره هر سهم گویند (هر سه ماه یک بار)(شکری حبشی،1384).

[1]

[2] – Earning per share

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ تورم و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

2- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ ارز و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

3- چگونه ارتباط‌ای بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و متغیرهای کلان اقتصادی بر صحت  پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید