تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4-2-2- ارتباط بین بهره­ وری سرمایه و تقسیم سود

با بهره گیری از اطلاعات به‌دست‌آمده از صورت­های مالی 75شرکت نمونه تأثیر متغیر توضیحی بر متغیر وابسته (تقسیم سود) موردبررسی قرارگرفته می باشد. نتایج مربوط به آزمون همبستگی پیرسون مدل اول در جدول (15- 4) ارائه‌شده می باشد.

ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورداستفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می‌باشد و شدت ارتباط و همچنین نوع ارتباط (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. مفهوم معنی‌داری در همبستگی این می باشد که آیا همبستگی به‌دست‌آمده بین دو متغیر را می‌توان شانسی و تصادفی دانست یا واقعاً نشان می‌دهد بین دو متغیر همبستگی هست این ضریب بین 1 تا 1- می باشد و در صورت عدم وجود ارتباط بین دو متغیر برابر صفر می‌باشد همان‌گونه که در جدول (15-4) نظاره می­گردد با در نظر داشتن اندازه ضریب همبستگی بین دو متغیر بهره­وری سرمایه و تقسیم سود(041/0) که به سمت صفر میل می­کند، ازآنجاکه همبستگی در محدوده‌ی 0 تا 0.025 همبستگی ضعیف به شمار می رود و نیز با در نظر داشتن اینکه سطح معناداری برای بهره­وری سرمایه و تقسیم سود معنادار نمی­باشد، لذا همبستگی ضعیف بین این دو متغیر به‌صورت زیر تعمیم داده می گردد:

بین بهره ­وری سرمایه و تقسیم سود همبستگی معناداری وجود ندارد.

در ادامه به مطالعه ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود در دو سطح شرکت‌های با اندازه­ی بزرگ و با اندازه­ی کوچک پرداخته‌شده می باشد. جهت این کار، آغاز با بهره گیری از خاصیت میانه شرکت­ها را به دودسته‌ی با اندازه­ی بزرگ و با اندازه­ی کوچک تقسیم‌شده می باشد، سپس به برآورد رگرسیونی بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود در دو سطح شرکت‌های با اندازه­ی بزرگ و با اندازه­ی کوچک پرداخته‌شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اصلی :

1 چه ارتباط­ ای بین بهره ­وری و سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش هست؟

سؤالات فرعی:

1- بین بهره­ وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط­ ای هست؟

2- بین بهره ­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط ­ای هست؟

تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید