ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه فرعی سوم:

بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد ارتباط هست.

در این فرضیه با بهره گیری از نتایج تخمین مدل اول، روابط بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود ارتباط مستقیم بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد می باشد.

طبق تعاریف انجام شده در این پژوهش اندازه شرکت معادل لگاریتم داراییهای شرکت می باشد، پس هر چه لگاریتم داراییها بالاتر باشد نشان دهنده بزرگتر بودن شرکت نسبت به بقیه شرکت ها می باشد، با در نظر داشتن نتیجه حاصله می توان گفت که در بورس اوراق بهادار تهران هرچه شرکت بزرگتر باشد جریان نقد آزاد بیشتری خواهد داشت و هرچه شرکت کوچک تر باشد جریان نقد آزاد کمتری خواهد داشت. البته در تعمیم این نتیجه به تمامی شرکت ها می بایستی مقداری محافظه کاری را نیز لحاظ نمود.

نتایج به دست آمده حاصل از این فرضیه با نتایج تحقیقات دهدار (1386) و چیونگ و همکاران(2005) و تاناتایی (2011)یکسان می باشد و با تحقیقات حقیقت و قربانی (1386)، لی ژانگ (2009) و جنکینز و همکاران (2004) مغایر می باشد.

فرضیه فرعی چهارم:

بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد ارتباط هست.

در این فرضیه با بهره گیری از نتایج تخمین مدل اول، روابط بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد شرکت ها مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود ارتباط معکوس بین اهرم مالی شرکت و جریان نقد آزاد می باشد. به این شکل که هرچه شرکت در تامین مالی خود از منابع خارجی بهره گیری کند مثل (وام و….) جریان نقد آزاد کمتری خواهد داشت، بدین مقصود شرکت هایی که در ساختار بدهی های خود، بدهی های بلند مدت بیشتری دارند، به دلیل بالا بودن هزینه مالی این گونه شرکت ها، جریان نقد آزاد کمتری خواهند داشت.

نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از تحقیقات تاناتایی (2011)، دهدار (1386)، چیونگ و همکاران (2005) مطابق می باشد و با نتایج تحقیقات حقیقت و قربانی (1386)، جنکینز و همکاران (2004) و لی ژانگ (2009) مغایر می باشد.

فرضیه فرعی پنجم:

بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد ارتباط هست.

در این فرضیه نیز با بهره گیری از نتایج تخمین مدل اول، روابط بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد شرکت ها مورد مطالعه قرار گرفت که نتیجه به دست آمده حاکی از وجود ارتباط مستقیم بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد می باشد.

بر اساس تو ضیحات فوق هرچه نرخ بازده داراییهای یک شرکت بالاتر باشد در نتیجه جریان نقد آزاد آن شرکت ها نیز بیشتر خواهد بود. با در نظر داشتن این که در این پژوهش سود عملیاتی قبل از کسر استهلاک مبنای محاسبه جریان نقد آزاد بوده می باشد، لذا نتایج فوق بدست آمده می باشد.

نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از تحقیقات تاناتایی (2011)، دهدار (1386)، چیونگ و همکاران (2005) مطابق می باشد و با نتایج تحقیقات حقیقت و قربانی (1386)، جنکینز و همکاران (2004) و لی ژانگ (2009) مغایر می باشد.

فرضیه فرعی ششم:

بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد ارتباط هست.

در این فرضیه هم با بهره گیری از نتایج تخمین مدل اول، روابط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد شرکت ها مورد مطالعه قرار گرفت که نتیجه به دست آمده حاکی از وجود ارتباط معکوس بین دو متغیر فوق می باشد.

طبق نتایج به دست آمده شرکت هایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار کوچکتری دارند، از جریان نقد آزاد بالاتری برخوردار می باشند و بالعکس. هرچه این نسبت بالاتر و بزرگتر می گردد در نتیجه جریان نقد آزاد کمتر می گردد.

نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از تحقیقات تاناتایی (2011)، دهدار (1386)، چیونگ و همکاران (2005) مطابق می باشد و با نتایج تحقیقات حقیقت و قربانی (1386)، جنکینز و همکاران (2004) و لی ژانگ (2009) مغایر می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب گفته شده، این پژوهش درصدد پاسخ به سوالات زیر می­باشد:

سوال اصلی: 

چه ارتباط ای بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هست؟

 سوالات فرعی:

1- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد هست؟

2- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی هست؟

3- چه ارتباط ای بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد هست؟

4- چه ارتباط ای بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- چه ارتباط ای بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد هست؟

6- چه ارتباط ای بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد هست؟

ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری