تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6-5- طبقه بندی پیش بینی

به‌طورکلی روش‌های پیش‌بینی به دو روش زیر تقسیم‌بندی می شوند .

2-6-5-1- روش های کیفی پیش بینی

گاهی داده‌های مربوط به گذشته یک پدیده بسیار کم و یا ناچیز می باشد و یا اینکه فنّاوری جدیدی می‌باشد که پیش‌بینی از روش کمی امکان‌پذیر نیست و یا در مواقعی پیش‌بینی نیاز جمع‌آوری نظرات صاحب‌نظران و خبرنگاران دارد که می‌بایست روش‌های  کیفی بهره گیری گردد .

2-6-5-2- روش های کمی پیش بینی

فرض می باشد آن چیز که درگذشته اتفاق افتاده در آینده اتفاق می‌افتد و الگوی داده‌ها در آینده تکرار خواهد گردید و می‌توان این فرض را باکمی اغماض قبول نمود برای افزایش سطح اطمینان این روش‌ها می‌توان آن‌ها را با روش‌های کیفی درآمیخت . روش‌های پیش‌بینی کمی به دودسته روش‌های پیش‌بینی علی و روش‌های پیش‌بینی با سری زمانی تقسیم‌بندی می شوند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-6-5-2-1- روش های پیش بینی علی

در این روش با بهره گیری از  روابط میان متغیر موردنظر و سایر متغیرها ، ارزش آتی متغیر موردنظر را پیش‌بینی می‌کنند . در مدل‌های علی یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل هست و طی سه مرحله به تبیین ذیل ساخته می شوند.

  • شناخت متغیرهای که در پیش‌بینی متغیر موردنظر تأثیرگذارند .
  • انتخاب شکل روابطی(معادلات خطی ، غیرخطی ، لگاریتمی و…) که متغیرها را به هم مربوط می‌سازد .
  • معتبر ساختن مدل پیش‌بینی با انجام آزمون‌های عادی و آماری .

مدل‌های علی در سه دسته به تبیین ذیل طبقه‌بندی می شوند .

  • مدل‌های رگرسیونی: مدل‌های رگرسیون که ساده‌ترین نوع آن مدلی می باشد که در آن متغیر وابسته فقط به یک متغیر مستقل بستگی دارد این ارتباط می‌تواند خطی ، درجه‌دو و یا نمایی باشد . مدل رگرسیون را به‌مقصود تعیین اندازه همبستگی بین متغیرها با شاخص‌هایی نظیر ضریب تعیین و غیره ارزیابی می‌کنند و همچنین مدل‌های رگرسیونی چند متغیره نیز هست که با اضافه کردن متغیرهای مستقل که بر متغیر وابسته ثاثیر دارد باعث افزایش اطمینان و ضریب همبستگی بین متغیرها  می گردد.
  • مدل‌های اقتصادسنجی: شامل یک سیستم معاملات آماری که فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصاد را به یکدیگر مرتبط می‌سازد و تأثیر آن را بر متغیرهای موردنظر تعیین می کند می‌باشد مدل‌های اقتصادسنجی را نوعی مدل رگرسیون پیش‌بینی گسترش‌یافته می‌باشند . مدل‌های اقتصادسنجی هنگامی‌که عوامل مورداستفاده در یک معادله رگرسیون ، وابستگی متقابل دارند ، بکار می‌طریقه .
  • مدل داده-ستاده: یک نگاره داده-ستاده برای اقتصاد ملی یا منطقه‌ای به‌صورت یک ماتریس تراز که از یک بخش به سایر بخش‌ها جریان دارد ، نشان داده می گردد. با جمع عناصر یک ردیف برای یک بخش ، ستاده آن بخش و با جمع عناصر یک ستون برای یک بخش ، داده‌های آن بخش مشخص می گردد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف:

هدف اصلی:

  • بهره گیری از رویکرد شبکه عصبی فازی برای پیش‌بینی مانده منابع آتی در تعیین هدف جذب منابع برای شعبه‌های مؤسسات مالی و اعتباری.

 هدف فرعی:

  • تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع بر اساس آن،
  • تعیین متغیرهای سری زمانی که بیشترین و یا کمترین تأثیر را در فرآیند پیش‌بینی تعیین هدف جذب منابع دارند.

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید