مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3 ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی

به خصوصیاتی که موجب می شوند اطلاعات صورتهای مالی برای بهره گیری کنندگان مفید باشند، ویژگیهای کیفی اطلاق می شوند.دریک طبقه بندی کلی ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی به ویژگیهای کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات صورتهای مالی و ویژگیهای کیفی مرتبط با چگونگی ارائه اطلاعات تقسیم می گردد. از ویژگیهای کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات مربوط بودن می باشد.(بمانی محمدآبادی،82)

2-3-1 مربوط بودن

اطلاعاتی مربوط تلقی می گردد که بر تصمیمات اقتصادی بهره گیری کنندگان موثرواقع گردد.مربوط بودن یک ویژگی نسبی می باشد.پس اطلاعاتی مربوط تلقی می گردد که بر تصمیمات بهره گیری کنندگان درمورد نتایج رویدادهای گذشته وپیش بینی نتایج رویدادهای حال وآینده موثر واقع گردد.(بمانی محمدآبادی،82)

2-4 محتوای اطلاعات مالی

اطلاعات صورتهای مالی که برای بهره گیری کنندگان تهیه می گردد شامل بخشهای مختلفی می باشد که هریک اطلاعات خاصی را شامل می گردد.لذا سودمندی اطلاعات با در نظر داشتن فواید آنها برای بهره گیری کنندگان مشخص می گردد.(بمانی محمدآبادی،82)

2-4-1 انواع آزمونهای محتوای اطلاعات ارقام حسابداری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری به این معنی می باشد که گزارشهای مالی، اطلاعات جدید ومناسبی را به بازار منتقل می کنندوباعث تغییر در انتظارات سرمایه گذاران می شوندکه به تبع آن سرمایه گذاران به این اطلاعات واکنش نشان می دهند.واکنش سرمایه گذاران به انتشار اثر اطلاعات بر تصمیمات آنها می باشد، یعنی اطلاعات حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد.درادبیات حسابداری ، محتوای اطلاعاتی افزاینده ، نسبی وتفاضلی ارقام حسابداری مطرح شده می باشد(گری وهمکاران،1995)

پژوهشگر در مقایسه های تفاضلی در جستجوی معیاری می باشد که محتوای اطلاعاتی بیشتری داردوتاهنگامی که حق انتخاب وجود داردآن را انتخاب می کند.مقایسه های افزاینده زمانی مورد بهره گیری قرار می گیردکه نیاز به گزینش از بین یک یا چند  معیار حسابداری باشد.دربسیاری موارد تحقیقات به مطالعه اینکه محتوای اطلاعاتی یک افشا، فراتر از دیگری می باشد نمی پردازد، بلکه تمرکزبر این مطلب داردکه کدام یک اطلاعات بیشتری فراهم می کند، به بیانی دیگر،زمانی که مقایسه محتوای اطلاعاتی صورت می گیردیاهنگامی که طبقه بندی براساس محتوای اطلاعاتی مدنظر باشد، محتوای اطلاعاتی تفاضلی بیش از محتوای اطلاعاتی افزاینده مطلوب خواهد بود.(کردستانی وخلیلی،1390صص83-104)

مقایسه های محتوای اطلاعاتی افزاینده وتفاضلی، به سوالات پژوهش متفاوتی پاسخ می دهدونیازمند آزمونهای آماری مختلف می باشد ، به عنوان مثال ، زمانی که مسئولان تدوین استاندارد،بین استانداردهای حسابداری موجودانتخاب می کنندویا هنگامی که مدیران از میان چندین رفتار حسابداری برای گزینش نتایج عملکرد خوب حق انتخاب دارند، مقایسه های تفاضلی کاربرد پیدا می کند.درتحلیل سرمایه گذاری ، زمانی که تحصیل یا پردازش اطلاعات پرهزینه می باشد، طبقه بندی معیارهای حسابداری بر اساس محتوای اطلاعاتی مفید خواهدبود(گری وهمکاران،1995)

محتوای اطلاعاتی افزاینده نشان می دهد که آیا یک معیار حسابداری (یا مجموعه ای از معیارها)محتوای اطلاعاتی فراتری از سایر معیارها ارائه می کند،در حالی که محتوای اطلاعاتی تفاضلی درجستجوی این می باشد که مشخص کند کدام معیار محتوای اطلاعاتی بیشتری (بزرگتری)نسبت به دیگر معیارها دارد.برای مقایسه محتوای اطلاعاتی تفاضلی وافزاینده می توان بین دو متغیرx,yروابط زیر را مستقر ساخت:

در مورد محتوای اطلاعاتی افزاینده:

محتوای اطلاعاتی(x,y)≥محتوای اطلاعاتی (y)

محتوای اطلاعاتی (x,y)≥محتوای اطلاعاتی(x)

در ارتباط با محتوای اطلاعات تفاضلی:

محتوای اطلاعاتی (x)≥یا≤محتوای اطلاعاتی (y)

به بیانی دیگر برای مطالعه محتوای اطلاعاتی افزاینده بایستی دیدآیا محتوای اطلاعاتی xوyبا هم، بیش از محتوای اطلاعاتی هریک  از این دو متغیر به تنهایی می باشد،اگر چنین نباشد،آن متغیردارای محتوای اطلاعاتی افزاینده می باشد.برای محتوای اطلاعاتی تفاضلی بایستی دیدآیا محتوای اطلاعاتی xبه تنهایی بزرگتر،مساوی یا کوچکتر از محتوای اطلاعاتی yبه تنهایی می باشد. (کردستانی وخلیلی،1390)

پس آزمون محتوای اطلاعاتی در دو قالب محتوای اطلاعاتی نسبی ومحتوای اطلاعاتی افزاینده مطرح می گردد، بحث محتوای اطلاعات نسبی زمانی می باشد که محقق می خواهد دریابد از بین دو یا چند معیار حسابداری ، کدام یک محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سایر متغیرها دارد تا بتواند به یک رتبه بندی از معیارها دست یابد.از سوی دیگر، در تحقیقاتی که به محتوای اطلاعاتی افزاینده اطلاعات اقلام حسابداری می پردازند هدف اصلی پاسخ به این سوال می باشد که آیا یک یا چند معیار چیزی فراتر از سایر متغیرها به آنها می افزایند یا خیر.(پورحیدری وهمکاران، 89،ص108)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه ارتباط میان اقلام تعهدی جاری، غیرجاری، جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد و ارزش بازار سهام و همچنین تحلیل تأثیر اجزای تشکیل دهنده سود بر تصمیمات سرمایه‌گذاران می باشد.

مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید