عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-2- منطق فازی

در بسیاری از شرایط، داده‌های دقیق برای الگوسازی مسائل زندگی واقعی کافی نیستند؛ زیرا قضاوت‌های بشر و ترجیحات او در بسیاری از شرایط مبهم می باشد و نمی‌توان آن‌ها را با اعداد دقیق تخمین زد. برای حل این مشکل نظریه‌ی فازی برای اولین بار توسط لطفی زاده، مطرح گردید که برای تصمیم‌گیری در مورد داده‌های غیرقطعی و غیردقیق مناسب بود. چراکه روش‌های علم مدیریت کلاسیک برگرفته از ریاضیات دو ارزشی و چند ارزشی بودند که خواهان داده‌های کمی و دقیق هستند . (آذر و فرجی، 1387)

به‌گونه اختصار در منطق‌های قطعی از قبیل باینری ارزش متغیرها به‌صورت درست یا غلط ، سیاه‌وسفید و صفر و یک می‌باشد ، تعمیم منطق باینری را می‌توان به‌صورت منطق چند مقداره معرفی نمود که متغیرها مقادیر متعددی را اختیار می‌کنند و به‌اظهار‌دیگر ،منطق نسبی به‌صورت جملات نامعین تعریف می شوند . حال منطق تعمیم‌یافته‌ای را تصور کنید که نه فقط شامل مقادیر قطعی (0 ، 1) باشد ، بلکه مقادیر ممکن بین صفر و یک را نیز شامل گردد . بعلاوه در این منطق ، در بازه واقعی در مجموعه (0 ، 1) ، برای هر ورودی یک مقدار درجه فازی تعریف می گردد و می‌توان گفت که مقدار هر ورودی ، فازی می باشد .همچنین به منطقی که از مقادیر ورودی فازی ، خروجی‌های قطعی را استنتاج کند منطق فازی می‌گویند.

2-7-2-1- تابع عضویت

برای هر متغیر ، ارتباط‌ای برای اظهار صحت آن متغیر تعریف می گردد . به‌عنوان‌مثال ، مفهوم “کوچک” را می‌توان به‌صورت یک توزیع نزدیک به یک متغیرx تعریف نمود و مابعد هر مقدار در محدود این توزیع ، دربرگیرنده مفهوم “کوچک” می باشد . اگرچه همراه با درجه‌های مختلفی از صحت و اعتماد باشد .ازنظر تئوریک ، یک مجموع فازی F از یک مجموعه مرجع{X={x به‌صورت یک نگاشت  تعریف می گردد که در این نگاشت ، به ازای هر X یک عدد در محدوده[0,a] تخصیص داده می گردد و بیانگر مقداری می باشد که اختصاص داشتن x را به مجموعه F نشان می‌دهد . پس اگر x تعداد وسایل نقلیه در یک ردیف از وسایل باشد و از طرف دیگر بخواهیم مفهوم “کوچک” را به‌صورت یک مقدار اختصاصی از متغیر فازی “ردیف وسایل نقلیه” تخصیص دهیم ، آنگاه هر x (با مجموعه مقادیری در محدوده صفرتا بی‌نهایت) با مقدار عضویت  مشخص می گردد . این مقدار نشان‌دهنده حدی می باشد که متغیر x را می‌توان ” کوچک” در نظر گرفت . مجموعه  را یک تابع عضویت می‌نامند.

درصورتی‌که تابع عضویت نرمال باشد (به‌عبارت‌دیگر a=1) آنگاه تابع عضویت به شکل   خواهد بود و در این حالت منطق فازی را نرمال می‌گویند .از این به بعد ، فقط منطق فازی نرمال ، مدنظر خواهد بود . در بدترین حالت که توزیع با دامنه ” صفر” باشد ، تابع عضویت به یک تابع عضویت یکتا(منحصر فرد) اختصار می گردد . به‌عبارت‌دیگر ، منطق فازی تبدیل به منطق قطعی خواهد گردید . اگر یکتا بودن به‌صورت در حال ممکن باشد ، منطق باینری را خواهیم داشت .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف:

هدف اصلی:

  • بهره گیری از رویکرد شبکه عصبی فازی برای پیش‌بینی مانده منابع آتی در تعیین هدف جذب منابع برای شعبه‌های مؤسسات مالی و اعتباری.

 هدف فرعی:

  • تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع بر اساس آن،
  • تعیین متغیرهای سری زمانی که بیشترین و یا کمترین تأثیر را در فرآیند پیش‌بینی تعیین هدف جذب منابع دارند.

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید