تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج فرضیه فرعی دوم: بین بهره ­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده ­ی شرکت در قلمرو پژوهش ارتباط هست.

هدف از آزمون این فرضیه که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل چهارم انجام گردید، ارزیابی ارتباط­ی بهره­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده­ی شرکت می­باشد که نتایج نشان داد برای متغیرهای بهره­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده­ی شرکت در سطح خطای ۵ درصد معنادار نمی­باشد که این مسئله نشان‌دهنده عدم وجود ارتباط­ی خطی بین بهره­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده­ی شرکت در شرکت­های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می­باشد. در ادامه مطالعه این فرضیه به مطالعه ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود در دو سطح شرکت‌های با اندازه­ی بزرگ و با اندازه­ی کوچک پرداخته‌شده می باشد. نتایج حاکی از این بود که بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود، در سطح شرکت‌های با اندازه کوچک ارتباط­ی مثبت معناداری هست، اما ارتباط­ی معناداری در سطح شرکت‌های با اندازه­ی بزرگ پیدا نمود نشده می باشد. در ادامه به مطالعه ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود در دو سطح شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین پرداخته‌شده می باشد که نتایج حاکی از این بود که بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود، در هر دو سطح ارتباط­ی معناداری وجود ندارد. درنهایت به مطالعه ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود در دو سطح شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین پرداخته‌شده می باشد. که طبق نتایج به‌دست‌آمده بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود، در هر دو سطح ارتباط­ی معناداری وجود ندارد. بتازی و همکاران(2008) نشان دادند که شرکت­هایی که بهره­وری بالاتری داشته­اند، سود بیشتری داشته­اند و درنتیجه رشد سریع­تری نیز آید آنان شده می باشد که از این نظر با نتایج این پژوهش در تضاد می­باشد. مشایخ و همکاران(1390)در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که با افزایش عملکرد شرکت، سود تقسیمی شرکت نیز افزایش می­یابد که از این نظر با نتایج حاصل از این پژوهش سازگار نمی­باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اصلی :

1 چه ارتباط­ ای بین بهره ­وری و سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش هست؟

سؤالات فرعی:

1- بین بهره­ وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط­ ای هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- بین بهره ­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط ­ای هست؟

تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید