عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- اختصار پژوهش

یکی از گزارشهای مالی که در اختیار سرمایه گذاران قرار میگیرد، صورت جریان وجوه نقد می باشد. صورت جریان نقد ابزار انتقال اطلاعات برای ارزیابی توان پرداخت بدهی، نقدینگی و انعطاف پذیری مالی می باشد( رضوانی و حقیقت، 1384). وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد سودآوری می باشد و ایجاد توازن وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم­ترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد سودآور می باشد. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تامین مالی، به واحد سودآور وارد می گردد و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهیها، و گسترش واحد سودآوری به مصرف می رسد. طریقه ورود و خروج وجه نقد، در هر واحد سودآور بازتاب تصمیم­گیریهای مدیریت در مورد برنامه های کوتاه و بلند مدت عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تامین مالی می باشد( دستگیر و خدابنده، 1382)، که مستلزم رشد واحد تجاری و در نتیجه تداوم فعالیت شرکتهاست.

مفهوم مهمی که در صورت جریان وجوه نقد هست، جریان نقد آزاد می باشد که معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتها می باشد که بر روی قیمت بازار سهام شرکت نیز می تواند اثر داشته باشد(مرادزاده­فرد و همکاران، 1389). مانند مهمترین مواردی که بر سیاستهای تقسیم سود تاثیر دارد، می توان به جریان نقد تصریح نمود زیرا جریانهای ورود و خروج وجه نقد یک واحد تجاری جزء اساس ترین رویدادهایی می باشد که شالوده­ی بسیاری از تصمیم­گیریها و قضاوت­های سرمایه گذاران و اعتباردهندگان درمورد ی آن واحد می باشد.در تئوری جریان نقد آزاد از وجوه مازاد بعنوان معیار ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی یاد شده می باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق الذکر ضرورت یک پژوهش گسترده  که به گونه تجربی و پژوهشی ارتباط بین چرخه عمر واحدهای تجاری و جریان وجه نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود را مشخص نماید ضروری بنظر می­رسد.

در این پایان نامه کوشش بر آن بوده می باشد که شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران را با در نظر داشتن فرضیه اصلی زیر مورد مطالعه قرار دهد.

فرضیه اصلی: بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ارتباط هست.

فرضیه فرعی 1: بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد ارتباط هست.

فرضیه فرعی 2: بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی ارتباط­ هست.

فرضیه فرعی 3: بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد ارتباط هست.

فرضیه فرعی 4: بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد ارتباط هست.

فرضیه فرعی 5: بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد ارتباط هست.

فرضیه فرعی 6: بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد ارتباط هست.

جامعه آماری در این پژوهش با در نظر داشتن قلمرو این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران می باشد که در طی سال های 1386 تا 1390 در بورس فعال بوده و سهام آن معامله شده می باشد.

از بین شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار با در نظر داشتن شرایط زیر تعداد 57 شرکت انتخاب گردید :

1- سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد.

2-  در طی دوره زمانی پژوهش تغییر سال مالی نداده باشد.

3-  در طی دوره زمانی پژوهش بطور فعال در بورس حضور داشته باشد.

4-  اطلاعات مورد نظر برای استخراج داده­ها در دسترس باشد.

5-  شرکت سرمایه گذاری و یا واسطه­گری مالی نباشد.

در فصل دوم پژوهش پیشینه و ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده در این باره مورد مطالعه و کنکاش قرار گرفت. در این فصل مفاهیم سیاست تقسیم سود، جریان نقد آزاد و چرخه عمر شرکت ها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و سپس مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور و نتایج آن ها ارائه شده می باشد.

در فصل سوم با در نظر داشتن فرضیات پژوهش متغیر های مورد مطالعه و نحوه محاسبه آن ها به گونه مشروح مورد بحث قرار گرفت. آن گاه الگوهای پیشنهادی برای آزمون فرضیات پژوهش ارائه گردید.

در فصل چهارم با بهره گیری از نرم افزار Eviews7 آغاز اطلاعات مختصری از آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ارائه گردید. سپس برای مطالعه روابط بین متغیرها آزمون فرضیات با در نظر داشتن الگوهای پیشنهادی بهره گیری گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب گفته شده، این پژوهش درصدد پاسخ به سوالات زیر می­باشد:

سوال اصلی: 

چه ارتباط ای بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هست؟

 سوالات فرعی:

1- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد هست؟

2- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی هست؟

3- چه ارتباط ای بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد هست؟

4- چه ارتباط ای بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد هست؟

5- چه ارتباط ای بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- چه ارتباط ای بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد هست؟

ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید