تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

و)پیش‌فرض‌های بهره گیری از مدل تابلویی

پیش از آنکه به مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش پرداخته گردد، آغاز به نحوه تخمین مدل­ها تصریح می گردد. آنگاه بر اساس این تخمین­های به‌دست‌آمده و به کمک آزمون­های آماری t، احتمال محاسبه‌شده(p-value) به قضاوت و ارزیابی در مورد هر یک از فرضیه­های آماری پژوهش پرداخته می گردد. سؤالی که اغلب در مطالعات کاربردی مطرح می گردد این می باشد که آیا شواهدی دال بر قابلیت ادغام شدن داده‌ها هست یا این که مدل برای تمام واحدهای مقطعی متفاوت می باشد. برای این مقصود آغاز مطالعه گردید که آیا ناهمگنی یا تفاوت­های فردی بین مقاطع هست یا خیر؟ در صورت وجود ناهمگنی از روش داده­های تابلویی[1] و اگر این طور نباشد از روش داده­های تلفیقی[2] با رویکرد حداقل مربعات معمولی [3] جهت تخمین مدل بهره گیری می گردد. در ادامه به مطالعه وجود این تفاوت­های فردی از طریق آزمون F لیمر و با بهره گیری از نرم افزار Eviews پرداخته می گردد.

ز)آزمون F لیمر( مطالعه همسانی عرض از مبدأ­های مقاطع )

برای انتخاب بین روش­های داده­های تابلویی و داده­های تلفیقی، از آزمون F لیمر[4] بهره گیری گردید. در آزمون F لیمر، فرضیه H0 یکسان بودن عرض از مبدأ­ها (داده­های تلفیقی) پیش روی فرضیه مخالف H1، ناهمسانی عرض از مبدأها (روش داده­های تابلویی) قرار می­گیرد. نتیجه این آزمون نشان می­دهد که مقاطع مورد مطالعه ناهمگن و دارای تفاوت­های فردی می باشد و روش­های پانل مناسب­تر می­باشند. اختصار نتایج آزمون F لیمر،­ به تبیین ذیل در جدول (8-4) ارائه‌شده می باشد. فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون F لیمر به تبیین زیر می­باشد:

Ho: روش داده­های تلفیقی

H1: روش داده­های تابلویی

همان­گونه که در جدول (8-4) نظاره گردید به‌مقصود تخمین مدل­های پژوهش از تکنیک داده­های تابلویی بهره گیری‌شده می باشد. ضرورت بهره گیری از این تکنیک که داده­های سری زمانی و مقطعی را با هم ترکیب می­کند، بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات، بالا بردن درجه آزادی، کاهش ناهمسانی واریانس و کاهش هم خطی میان متغیرها می­باشد. لذا تخمین معادلات با بهره گیری از داده­های تجمعی و برای همه شرکت­های نمونه در طی سال­های 1388 تا 1392 انجام می­گیرد. پس از آنکه مشخص گردید که مقاطع مورد مطالعه ناهمگن و دارای تفاوت­های فردی بوده و روش­های پانل مناسب­تر می­باشند، به‌مقصود انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی از آزمون هاسمن [1]بهره گیری‌شده می باشد که در ادامه به آن تصریح می گردد.

ح)آزمون هاسمن ( انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی )

آماره آزمون هاسمن که برای تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت­های واحدهای مقطعی محاسبه می گردد دارای توزیع کای دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل می باشد.

فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون هاسمن به تبیین زیر می­باشد:

Ho: روش اثرات تصادفی

H1: روش اثرات ثابت

اختصار نتایج آزمون هاسمن، به تبیین ذیل در جدول (9-4) و با بهره گیری از نرم افزار Eviews ارائه‌شده می باشد:

نتایج جدول (9-4) نشان می­دهد مقدار این آماره برای هر کدام از مدل­ها معنی­دار می­باشد و با در نظر داشتن سطح معناداری مورد گزارش بیانگر رد فرضیهH0 و پذیرش فرض H1 در سطح اطمینان 95 درصد برای هر کدام از مدل­ها بوده و بر بهره گیری از روش اثرات ثابت دلالت دارد.

[1] . Hausman

[1]. Panel Data Method

[2]. Pooling Method

[3]. Ordinary Least Square(OLS)

[4] . Fleamer

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اصلی :

1 چه ارتباط­ ای بین بهره ­وری و سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش هست؟

سؤالات فرعی:

1- بین بهره­ وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط­ ای هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- بین بهره ­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط ­ای هست؟

تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید