ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3 نتیجه گیری

در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی پرداختیم که در ادامه افزایش نقدینگی محافظه کارانه و ویژگیهای اطلاعاتی ورشکستگی می باشد که اساساً شرایطی با عدم کفایت نقدینگی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زیرا محافظه کاری یک ویژگی نافذ و ماندگار حسابداری مالی می باشد ،عواقب  ورشکستگی قابل توجه می باشد. این شرایط اهمیت اساسی برای سهامداران ، مدیران، حسابرسان،تنظیم کنندگان، بستانکاران و طراحان استانداردهای حسابداری دارد.

با در نظر داشتن نتیجه آزمون فرضیه اول از آنجا که ارتباط بین دو متغیر ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری به صورت منفی می باشد می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که محافظه کاری حسابداری به کاهش خطر ورشکستگی آینده کمک می کند و خطر ورشکستگی بر محافظه کاری آینده تأثیر دارد که این بخش ها با درنظر گرفتن مزایای اقتصادی و هزینه های ورشکستگی و تأثیر ماندگار آن به عنوان ویژگی نافذ حسابداری مالی اطلاع می دهد. یافته های ما ارتباط منفی بین محافظه کاری غیرشرطی و ورشکستگی آینده و همزمان را نشان می دهد که در کمک محافظه کاری برای کاهش خطر ورشکستگی هماهنگی دارد.

ارتباط منفی بین خطر ورشکستگی و محافظه کاری غیر شرطی آینده ، همراه با محرک های مدیریتی موازنه کننده برای انتقال ارتباط منفی بین خطر ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی آینده ، همراه با محرک های مدیریتی موازنه کننده برای انتقال اخبار بد به عنوان محرک دوره و افزایش این تأثیرات با اجرای تنظیمات ساربینز اکسلی و حسابرسان جایگزین متناسب با افزایش کنترل و مطالعه بیشتر شواهد تأیید کننده با در نظر گرفتن افزایش نقدینگی و تأثیر های اطلاعاتی محافظه کاری و تأثیر تنظیم کننده و کنترل حسابرس در افزایش تقاضا برای محافظه کاری غیر شرطی را ایجاد می کند .

این یافته ها از لحاظ کیفی در شرایط آسیب جدی ورشکستگی حقیقی ثابت هستند و برای کنترل درون ریزی بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی ، مسائل قراردادهای بدهی ، مدیریت درآمدها ، تعدیل درآمدها و دیگر کنترل ها تقویت می شوند.

این یافته ها چندین مفهوم کلیدی دارند:  اول اینکه شواهدی متناسب با منطق سنتی برای محافظه کاری حسابداری ایجاد می کند که در پاسخ به تقاضاهای بستانکاران ، که در سال های اخیر توسط حسابرسان و تنظیم کنندگان ملحق شده اند و برای کمک به حفظ نقدینگی و افزایش وضوح و کاهش خطر ورشکستگی به وجود می آیند.

دومین مفهوم این می باشد که شواهد ما که محافظه کاری حسابداری باعث کاهش خطر ورشکستگی می گردد ، متناسب با این یافته ها می باشد که محافظه کاری باعث کاهش هزینه سرمایه و افزایش کارآمدی قرارداد تجاری می گردد، اما بایستی نشان داد که بعد از افزایش نقدینگی و تأثیر های اطلاعاتی محافظه کاری به وجود می آیند .

سوم اینکه ، یافته هایی که محافظه کاری برای کاهش خطر ورشکستگی اقدام می کند و اینکه خطر ورشکستگی بر محافظه کاری آینده تأثیر دارد به اطلاع رسانی بحث های جاری با در نظر گرفتن تأثیر محافظه کاری به عنوان یک مفهوم ماندگار حسابداری مالی کمک می کند.

و بالاخره چهارمین مفهوم ، یافته هایی که خطر ور شکستگی ارتباط متفاوتی با محافظه کاری شرطی و غیرشرطی دارد متناسب با تعدیل منافع مدیریتی ، حسابرسی، و تنظیم گراست . زیرا این پژوهش در آغاز برای مطالعه تجربی روابط علی و همزمان بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی و خطر ورشکستگی می باشد ، پتانسیل قابل توجهی برای پژوهش مربوط هست . برای مثال ، این پژوهش  ارتباط نا مشخص و مطالعه نشده ای بین محافظه کاری و خطر ورشکستگی نشان می دهد که به گونه دقیق تبیین می دهد چگونه افزایش نقدینگی و ویژگیهای اطلاعاتی مربوط به خطر ورشکستگی هستند و چگونه این روابط بر تصمیمات با در نظر گرفتن محافظه کاری شرطی و غیرشرطی تأثیر دارند و چطور این روابط تحت تأثیر شرایط اقتصادی متفاوت می باشند و اینکه آیا در کشور های دیگر با تمهیدات سازمانی متفاوت هم مستقر هستند یا خیر .مثلاً در اقتصادها و زمینه های پیشرفته با تنظیمات یا مفاد ورشکستگی متفاوت.

برای سازمان هایی که به شدت آسیب دیده اند مکانیسم های هدایتی و محرک های مدیریتی ممکن می باشد با شرکت های سالم تر تفاوت داشته باشند که ممکن می باشد از لحاظ کیفی ارتباط بین محافظه کاری و خطر ورشکستگی به چندین دلیل تغییر کند. زمانی که انتخاب های پنهان سهامداران در مورد دارایی نزدیک به نقدینگی در شرکت آسیب دیده باشد ، ارزش دارایی با بی ثباتی دارایی افزایش می یابد و ممکن می باشد محرک های تغییر خطر سهامداران تسلط پیدا کند و ممکن می باشد شرکت ها محرک کمتری برای بهره گیری از محافظه کاری برای کاهش خطر ورشکستگی داشته باشند.حقوق کنترل شرکت هم ممکن می باشد به صورت فزاینده به بستانکاران منتقل گردد که ممکن می باشد اندازه بالاتری از محافظه کاری برای جلوگیری از انتقال خطر به بستانکاران و انتقال ثروت به سهامداران نیاز داشته باشند در نهایت ممکن می باشد فرضیه نگرانی ایجاد شده دیگر کاربرد نداشته باشد و حسابداری دقیق و محافظه کاری غیرشرطی را کمتر مرتبط بدانند.

یا توجه با اینکه از آزمون فرضیه دوم به این نتیجه رسیدیم که محافظه کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی به نوع شرکت ها بستگی ندارد ، پس نتیجه می تواند مورد بهره گیری کلیه صنایع و یا حداقل صنایع مورد مطالعه در این پژوهش قرار بگیرد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک می نماید که بتوانند به موقع تصمیم گیری نمایند.

پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری می پردازد که در آن کوشش شده این موضوع مطالعه گردد که آیا محافظه کاری حسابداری که یکی از اصول  بنیادین حسابداری بشمار می رود می تواند تأثیری بر ریسک ورشکستگی داشته باشد یا خیر؟ و در صورت تأثیر داشتن ، این ارتباط به چه صورت می باشد، این پژوهش به عنوان یک موضوع جدید می تواند به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک نماید.

مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید