عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-9 مقایسه محتوای اطلاعاتی سود وجریانهای نقدی شرکت

2-9-1 مقایسه سودوجریانات نقدی از دیدگاه بهره گیری کنندگان مختلف

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

علیرغم شواهدی که به نظر می رسد سود نسبت به جریانات نقدی در اندازه گیری عملکرد شرکت دریک دوره مشخص برتری دارد.بحثهای ادامه داری بین دانشگاهیان وحرفه ای ها درمورد اینکه درعمل از سود بهره گیری گردد یا از جریانات نقدی هست.از یک طرف استانداردگزاران حسابداری در اکثر کشورها تاکید می کنند که سود تعهدی به عنوان یک معیار عملکرد نسبت به جریانات نقدی برتری دارد.به عنوان مثال هیات استانداردهای حسابداری مالی دربیانیه یک خود درپاراگراف 43بیان می کند که صورتهای مالی که فقط دریافتها وپرداختهای نقدی را برای یک دوره کوتاه مدت مثلا برای یک سال نشان می دهند، نمی توانند به اندازه کافی بیانگر این باشند که آیا عملکرد شرکت طی آن دوره موفقیت آمیز بوده می باشد یا خیر؟….هیات استانداردهای حسابداری مالی همچنین در پاراگراف 44بیانیه شماره یک خود اظهار می کندکه اطلاعات حسابرسی شده درمورد سودشرکت که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه گیری شده می باشد نسبت به اطلاعاتی راجع به دریافتها وپرداختهای نقدی عموما نشانه بهتری برای عملکرد شرکت به شمار می رود. (مشایخی وشریعتی ایوری،1388)

استاندارد حسابداری شماره یک ایران، با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی نیز شرکتها را ملزم به بهره گیری از مبنای تعهدی می نماید.همچنین بسیاری از پژوهشهایی که قبلا در بازار های سرمایه انجام شده می باشد نشان می دهد که سود نسبت به جریانات نقدی ارزش اطلاعاتی بیشتری دارد.از طرف دیگر بعضی دانشگاهیان  وافراد شاغل در این حرفه با این دیدگاه مخالف هستند.حامیان اصلی وجدی جریانهای نقدی در این بحثها کسانی هستند که پیشنهاد می کنند حسابداری بر مبنای جریانات نقدی جایگزین حسابدرای سنتی بر مبنای تعهدی گردد.در بین تحلیلگران اوراق بهادار نیز کسانی بودند که طرفدار جریانات نقدی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت هستند. (مشایخی وشریعتی ایوری، 1388)

2-9-2مقایسه محتوای اطلاعاتی سود وجریان نقدی

2-9-2-1کیفیت سود

نیاز به قضاوت در برآوردهای حسابداری که لازمه اندازه گیری سود می باشدموجب عدم اطمینان نسبت به رقم سود خالص می باشد.این امر برروی کیفیت سود انعکاس نامطلوبی دارد.(بلواری[1] وهمکاران، 2005)

برای کیفیت سود، تعاریف متعددی وجود دارند، پژوهشگران از تعریف یکسانی برای کیفیت سود بهره گیری نکرده اند.لاگی [2]ومارکوارت(2004) سود با کیفیت را سودی می دانند که محتوای اطلاعاتی بیشتری داشته باشد.ثقفی وکردستانی(1383)سودی را باکیفیت تر می دانند  که پایدارتر باشد.کریسکن هایترو ملوما[3](2004) سود باکیفیت بالا را سودی می دانند که به ارزش شرکت دربلند مدت نزدیک بوده وحاوی محتوای اطلاعاتی بیشتری باشد.اسکیپر[4] ووینسنت[5](2003)3بعد را برای ارزیابی کیفیت سود در نظر می گیرند:پایداری، قابلیت پیش بینی وسود.

بلوواری[6] ، گیاکومینزواکرز(2006)کیفیت سود را نمادی از توانایی سود گزارش شده در انعکاس سود واقعی واحد تجاری، قابلیت پیش بینی سودآتی وپایداری وعدم تغییر پذیری درسود گزارش شده می دانند.

دچو وهمکاران(2010)اعتقاد دارند از آنجا که تمام معیارهای کیفیت سود (مانند پایداری ، نوسان پذیری کمترومفید وبه موقع بودن جهت اتخاذ تصمیم درست وغیره)بر رقم سود حسابداری که بر اساس مبنای تعهدی تهیه شده تمرکز دارند، لذا این معیارها تحت تاثیر عملکرد اساسی شرکت ومعیار ارزیابی عملکرد قرار دارند، اما به گونه یکسان تحت تاثیر این دوفاکتور نیستند.پس این معیارها سازه های اصولی را به گونه یکسان اندازه گیری نمی کنند.به علاو ه زیرا معیارها بر عناصر متفاوتی از مفید بودن درتصمیم گیری تمرکز دارند.مانباید انتظار داشته باشیم که تمام معیارهایی که توسط پژوهشگران بهره گیری می شودبه یک اندازه خوب باشد.

با این حال، تفاوت در معیارهای مختلف برای ارزیابی کیفیت سوداز دیدگاههای مختلف به معنای مفید نبودن ارزیابی کیفیت سود نیست زیرا ارزیابی کیفیت سود  به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی کمک می کند تا نسبت به قابل اطمینان بودن سود جاری قضاوت کنند وآینده ان را پیش بینی نمایند.به گونه اختصار می توان  سودمندی های کیفیت بالای سود را از دیدگاههای بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی ، سرمایه گذاران وتنظیم کنندگان استانداردهای حسابداری مورد ارزیابی قرار داد.بر اساس دیدگاه اول، اطلاعات مالی با کیفیت بالا، ارزش واقعی واحد تجاری را به اطلاع سرمایه گذاران می رساند(ریکول،2004)

همچنین زمانی که بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی واقعی را در مورد عملکرد واحد تجاری دریافت می کنندتصمیم بهتری خواهند گرفت، که این امر باعث تخصیص بهتر منابع می گردد.ازدیدگاه دوم ، کیفیت بالای سود موجب رشد اقتصادی بیشتر می گردد.زیرا کیفیت بالای سود، افزایش اعتبار اطلاعات مالی را به دنبال داردواعتبار اطلاعات مالی مستقیما با توسعه اقتصادی ارتباط دارد(ریکول،2004).هچنین کیفیت بالای سود ، هزینه سرمایه را کاهش می دهد .با افزایش ابهامات در مورد سود ، هزینه سرمایه افزایش یافته ومبادلات در بازار سهام کاهش می یابد.(باتاکاریا[7]،دارک و ولکر،2003)

به علاوه کیفیت بالای سود، موجب افزایش تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر می گردد.وقتی که سرمایه گذاران نسبت به کیفیت سود شرکتها در کشورها مطمئن هستندسرمایه گذاری بیشتری درآن کشور انجام می دهند.بر اساس دیدگاه اخیر کیفیت بالای سود، موجب تخصیص بهینه منابع می شودزیرا با فراهم کردن اطلاعات مالی که ارزش واقعی دارند بر تصمیم گیری سیاست گذاران در نحوه تخصیص منابع مالی وانسانی برای توسعه اقتصادی کمک می کنند(ریکول،2004)

به علاوه کیفیت بالای سود، هدف چارچوب نظری را در فراهم کردن اطلاعات مفیدبرای بهره گیری کنندگان حسابداری مالی برآورده می سازد.در نهایت کیفیت بالای سود ریسک را برای سهام داران واعتباردهندگان کاهش می دهدودرپایداری مالی ورشد اقتصادی کشور نقشی موثر دارد(جان جانی وهمکاران،90)

[1] Bellovary

[2] Lougee

[3] Melumad

[4] schipper

[5] vincent

[6] Bellovary

[7] Battacharya

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه ارتباط میان اقلام تعهدی جاری، غیرجاری، جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد و ارزش بازار سهام و همچنین تحلیل تأثیر اجزای تشکیل دهنده سود بر تصمیمات سرمایه‌گذاران می باشد.

مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید