ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده پایان نامه :

این پژوهش به مطالعه در مورد ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1386 لغایت 1390 می پردازد.این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ استنتاج پس رویدادی می باشد. تعداد 57 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید که به وسیله رگرسیون ارتباط بین متغیر ها مطالعه گردید. نتایج نشان می دهد که بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت ها و جریان نقد آزاد ارتباط مستقیمی هست. اندازه جریان نقد آزاد بستگی به دوره زندگی شرکت دارد، در دوره رشد و بلوغ شرکتها بالاترین جریان نقد آزاد را تجربه می کنند. همچنین با در نظر داشتن فرضیه فرعی پژوهش شواهدی بدست آمد که دلالت بر وجود ارتباط بین چرخه عمر شرکت ها و سیاست تقسیم سود در شرکت ها دارد. اگر چه میزانی از محافظه کاری در مطالعه ارتباط بین این دو متغیر توصیه می گردد.

واژگان کلیدی :  جریان نقد آزاد، سیاست تقسیم سود، فرصت های رشد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب گفته شده، این پژوهش درصدد پاسخ به سوالات زیر می­باشد:

سوال اصلی: 

چه ارتباط ای بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هست؟

 سوالات فرعی:

1- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد هست؟

2- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی هست؟

3- چه ارتباط ای بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد هست؟

4- چه ارتباط ای بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد هست؟

5- چه ارتباط ای بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد هست؟

6- چه ارتباط ای بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد هست؟

ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید