دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو مکانی پژوهش: قلمروی مکانی پژوهش، مدیران، معاونین، متخصصان، کارشناسان و کارکنان مرتبط با موضوع در واحد تدارکات کالا درشرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب میباشند.

 

3-7-1- قلمرو زمانی پژوهش: قلمرو زمانی پژوهش حاضر، به مدت 6 ماه، از بهمن سال 1390 تا تیر ماه 1391 میباشد.

 

1-8-روش شناسی پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی می باشد. هدف ازتحقیق کاربردی درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری می باشد که به وسیله آن نیازی مشخص وشناخته شده برطرف گردد.(خاکی،1390) این پژوهش ازنوع هدف پژوهش کاربردی می باشد. و از لحاظ روش توصیفی همبستگی می­باشد؛ زیرا پژوهش توصیفی آن چیز که را که هست توصیف می­کند و به شرایط و روابط موجود تمرکز دارد. واز طرفی زیرا به مطالعه روابط بین متغیرها نیز می­پردازد، یک پژوهش همبستگی نیز می باشد.

روش میدانی بیشتر شبیه چتری می باشد که در برگیرنده فعالیت­های هر روش ممکن برای دستیابی به دانسته­ها مورد نظر آینده­های تحلیل درمورد اطلاعات می باشد.

 

1-9 مدل پژوهش متغیرهای مورد مطالعه در قالب یک مدل مفهومی‏و تبیین چگونگی مطالعه و      اندازه­گیری متغیرها

– متغیر مستقل: آن متغیری می باشد که تاثیر آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می‏گیرد.

– متغیر وابسته: آن متغیری می باشد که متغیرهای مستقل بر روی آن اثر می­گذارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این پژوهش دارای دو متغیر پیش­بین(مستقل) می باشد که عبارتند از «رسمیت» و «تمرکز».

و یک متغیر ملاک (وابسته) که عبارت می باشد از «تأمین به موقع کالا»

مدل پژوهش بایستی بتواند ارتباط منسجم و معنا‏داری میان مفاهیم و فرضیه‌های آن پژوهش مستقر نماید تا به آن وسیله محقق را به سمت پاسخ‌ها راهنمایی کند، از این رو برای ساخت چنین چارچوبی پیمودن مراحل زیر لازم می­باشد:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟