ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2 اظهار مسئله

در تمام جنبه های زندگی بشر مانند تصمیم گیری ، برنامه ریزی و غیره ، عدم قطعیت و ابهام اجتناب ناپذیر می باشد. اصولاً عدم قطعیت در ذات و طبیعت وقایع هست ( نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ). در شناخت رویدادهای مالی و گزارشگری مالی نیز ابهاماتی هست مانند ابهام در وصول مطالبات ، ابهام در وجود کنترل ، ابهام در درآمد زایی دارایی ها و …

اولین و اصلی ترین راه روبرو شدن با ابهام موجود در رویدادهای واحد اقتصادی اصل محافظه کاری یا همان اصل احتیاط می باشد . این اصل یکی از اصولی می باشد که در حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده هست .(ستایش ، جمالیان پور، 1389)

اگر چه محافظه کاری راهی برای مقابله با شک و تردید موجود در رویدادهای آتی می باشد اما در صورت پیروی بیش از حد از آن ، نه تنها بر مطلوبیت اطلاعات نمی افزاید بلکه برای مدیران و حسابداران راه ایجاد ذخایر پنهان در صورت های مالی را می گشاید . (اسچرودر و دیگران[1] 2008)

دو موضوعی که هندریکسون[2] و بردا[3] (1991) منبع پیدایش پدیده ی عدم اطمینان می دانند و منجر به ایجاد مفهوم محافظه کاری شده می باشد عبارتند از:

الف- ادامه فعالیت واحد اقتصادی در آینده مورد انتظار

ب- برآورد منابع غیر قطعی و نامطمئن آینده ، در قالب واحد پولی.

آنها برای بهره گیری از محافظه کاری دلایلی را اظهار می کنند که مانند آنها می توان به موارد زیر تصریح نمود.

  • قرار دادن بدبینی ناشی از اصل محافظه کاری پیش روی خوشبینی بیش از حد مدیران در روبرو شدن با ابهامات
  • بیش از حد گزارش دادن سود از کمتر نشان دادن آن خطرناک تر می باشد.
  • هزینه ارائه اطلاعات نادرست ، از ارائه نکردن آن بسیار بیشتر می باشد.

ولک و دیگران[4] (2004) محافظه کاری را چنین تعریف می کنند : « محافظه کاری عبارت می باشد از شناسایی هر چه کندتر سود و ارزشیابی هرچه کمتر دارایی ها » آنها در این تعریف به عدم تقارن زمانی در شناسایی دارایی ها و سودها توجه می کنند.

پژوهشگران عوامل دیگری را نیز در پیدایش محافظه کاری در صورتهای مالی مؤثر دانسته اند مانند: انعقاد قراردادها ، طرح دعاوی قانونی ، وجود قوانین و مقررات حسابداری (کیلونگ [5]1986، واتز[6] 2003)

باسو[7] (1997) محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف می نماید. وی محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید برای شناخت اخبار خوب مانند سود پیش روی شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می کند. فلتهام و اولسون[8] (1995) محافظه کاری را از دیدگاه تراز نامه تعریف می کنند براساس این دیدگاه در مواردی که در انتخاب بین دو یا چند روش گزارشگری تردید واقعی هست بایستی روشی انتخاب گردد که کمترین اثر مطلوب را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. گیولی و هین[9] (2000) تعریفی را بر پایه دیدگاه ترکیبی ترازنامه و سود و زیان اظهار می کنند در این دیدگاه محافظه کاری یک مفهوم حسابداری می باشد که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیر تر درآمد و شناخت سریعتر هزینه، ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بیشتر بدهی می گردد. محافظه کاری که بر اعمال احتیاط در شناسایی و اندازه گیری درآمد و دارایی ها دلالت دارد یکی از مهمترین میثاق های محدود کننده صورتهای مالی به شمار می رود.

در بیانه ی مفهومی شماره دو هیئت تدوین استاندارد های حسابداری امریکا محافظه کاری به عنوان «واکنش محتاطانه نسبت به عدم اطمینان به مقصود مطمئن شدن از در نظر گرفتن ماهیت عدم اطمینان و ریسک در شرایط تجاری به اندازه کافی» تعریف شده می باشد .

در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد: یکی وجود جانبداری در ارائه ی کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن می باشد که توسط فلهام و اولسون در سال 1995 یاد شده می باشد ، دوم تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیانها و به تعویق انداختن سودها که توسط باسو در سال 1997 یاد شده می باشد . محافظه کاری اظهار کننده این دیدگاه می باشد که با داشتن دو نتیجه که به گونه مساوی محتمل می باشد شرکت بایستی از آن روش حسابداری بهره گیری کند که منجر به گزارش درآمد ، دارایی خالص کمتر می گردد یعنی اگر برآوردی مستلزم خطاست بایستی به آن سمتی این خطا صورت بگیرد که بیش از حد دقت انجام می گردد(حساس یگانه، دومین کنفرانس بین المللی مدیران مالی، 1387).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در واقع محافظه کاری را می توان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند ، محافظه کاری را به کار می برند. اعمال محافظه کاری در تنظیم صورت های مالی به کاربرد صورت های مالی در قراردادهای استقراض و مزایای جبران خدمات مدیران ، دعاوی حقوقی و مالیات قابل انتساب می باشد.

بیور و راین[10] (2005) دو نوع از محافظه کاری (قطعی و مشروط) را مورد بحث و مطالعه قرار دادند . محافظه کاری غیرشرطی (قطعی ) به هیچ نوع اخبار اقتصادی وابستگی ندارد ، به عنوان نمونه می توان شناسایی هزینه های پژوهش و توسعه را به عنوان هزینه دوره نام برد . پیش روی محافظه کاری شرطی (مشروط) تحت تاثیر اخبار اقتصادی می باشد به عنوان نمونه می توان به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار تصریح نمود که بر اساس آن حسابداران ارزش موجودی کالا را کاهش می دهند زمانی که بهای تمام شده موجودی کالا بیش  از قیمت های جاری بازار می باشد ، اما زمانی که از قیمتهای بازار کمتر می باشد بهای تمام شده را افزایش نمی دهند . بر اساس این مفاهیم بال و همکارانش[11] به صورت تجربی نشان دادند که درجه محافظه کاری شرطی که بر اساس تفاوت زمانی شناسایی اخبار بد در سود نسبت به اخبار خوب اندازه گیری می گردد در شرکتهای با درجه زیادی از محافظه کاری غیر شرطی که بر اساس نسبت های  قیمت سهام اول دوره به ارزشهای دفتری اندازه گیری می گردد ، کمتراست (قائمی ، ودیعی ، حاجی پور 1389).

[1]  – Schroeder , Richard . G . Clark , Myrtle W . and Cathcy ,jack M

[2] – Hendrksen

 [3] – Berda

[4] – Walk et al

[5] – Kelving

[6] – Watts

[7] – Basu

[8] – Feltham & ohlsons

[9] – Givoly , D . and Hayn , C

[10] – Beaver , w . and Ryan , S

[11] – Ball , Ray ; Kothari S. P. and valeri Nikolaev

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک می نماید که بتوانند به موقع تصمیم گیری نمایند.

پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری می پردازد که در آن کوشش شده این موضوع مطالعه گردد که آیا محافظه کاری حسابداری که یکی از اصول  بنیادین حسابداری بشمار می رود می تواند تأثیری بر ریسک ورشکستگی داشته باشد یا خیر؟ و در صورت تأثیر داشتن ، این ارتباط به چه صورت می باشد، این پژوهش به عنوان یک موضوع جدید می تواند به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک نماید.

مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید