مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2- 31- جایگاه کیفیت سود

هدف اولیه از گزارش سود، تامین و ارائه اطلاعات مفید برای کسانی که بیش ترین علاقه را به گزارش‌های مالی دارند. تحلیل گران مالی در ارزیابی خود نه تنها به کمیت سود بلکه بایستی به کیفیت و صحت آن نیز توجه کند. مقصود از کیفیت و صحت سود زمینه بالقوه رشد سود و اندازه احتمال تحقق سود‌های آتی می باشد. به  عبارت دیگر ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سود آوری سال‌های  آتی و ضریب اطمینان نسبت به سود‌های آتی بستگی دارد. طبق نظریه هاکینز یکی از عواملی که کیفیت و صحت سود شرکت ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اثرات محیط اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ تورم می باشد.

تورم به عنوان یکی از متغیرهای اقتصادی آثار مخربی در ساختار اقتصاد و سیاست کشور دارد و تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد ثروت، شرایط اجتماعی و سیاسی یک کشور می‌گذارد. در تمامی تعاریف تورم نکته مهم، عنصر زمان و تداوم افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد. به بیانی دیگر تنها زمانی می‌توان گفت تورم رخ داده که سطح عمومی قیمت ها به صورت مداوم طی زمان افزایش داشته باشد، پس اگر سطح عمومی قیمت ها تنها در یک دوره خاص و یک بار افزایش یابد، سپس این طریقه صعودی قطع گردد، به این فرایند تورم گفته نمی‌گردد زیرا افزایش قیمت ها بایستی تداوم داشته باشد. تورم تاثیر بسزایی بر شرایط اقتصادی جامعه و نحوه سرمایه گذاری افراد دارد .افزایش تورم باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع و در نتیجه کاهش قیمت سهام می گردد، از طرفی تورم باعث افزایش درآمد ها و هزینه ها و در نتیجه تغییر سود سهام می گردد که عاملی برای تغییر قیمت سهام می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تغییر نهایی قیمت سهام (با فرض ثبات سایر عوامل) به اندازه افزایش در نرخ بازده مورد انتظار مورد توقع و اندازه تغییر در سود سهام بستگی دارد. چنانچه تاثیر افزایش در نرخ بازده مورد توقع بیش تر از تاثیر افزایش در سود سهام باشد قیمت سهام کاهش می‌یابد  و بالعکس.

2- 32- افزایش تورم و کاهش کیفیت سود شرکت ها

در شرایط تورمی به گونه متوسط سود اسمی شرکت ها پس از مدت زمانی بدون اینکه افزایش واقعی سودآوری را به همراه داشته باشد، افزایش می‌یابد وقتی سود اسمی افزایش می‌یابد قیمت اسمی سهام نیز افزون خواهد گردید که موجب کاهش ارزش ذاتی سهام می گردد.

پس افزایش نرخ تورم، کیفیت واقعی سود شرکتها را پایین می‌آورد از سوی دیگر با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره مورد انتظار سرمایه گذار افزایش می‌یابد. تورم رشد اقتصادی را کند می کند و باعث کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی می گردد. بر این اساس می‌توان گفت نرخ تورم به عنوان یکی از متغییر‌های مهم اقتصاد هر کشوری، می‌تواند بر کیفیت سود شرکت‌های بورسی تاثیر گذار باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ تورم و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

2- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ ارز و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

3- چگونه ارتباط‌ای بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و متغیرهای کلان اقتصادی بر صحت  پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید