عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-9- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در پژوهش :

سیاست تقسیم سود[1]: نسبت سود تقسیمی که بعنوان شاخصی برای سیاست تقسیم سود محسوب می­گردد.

جریان نقد آزاد[2] : طبق تعریف لن و پلسن[3] از جریانهای نقد آزاد، وجوه مذکور عبارتست از سود عملیاتی قبل از کسر هزینه استهلاک و پس از کسر مالیات پرداختنی، بهره، سود سهامداران ممتاز و عادی.

اندازه شرکت[4]: معادل لگاریتم داراییهای شرکت می باشد.

اهرم مالی[5]: از تقسیم کل بدهیها به کل داراییها بدست آید.

نرخ بازده داراییها[6]: از تقسیم سود خالص بر کل داراییها بدست می آید.

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار[7]: معادل نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت به ارزش بازار آن می باشد.

1-10- ساختار گزارش پژوهش

ساختار گزارش پژوهش به تبیین زیر می باشد:

در فصل دوم ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش بحث می گردد. مباحث تئوریک مربوط به پژوهش و نیز تحقیقات تجربی و کاربردی انجام شده توسط دیگران در این قسمت ارایه می گردد.

فصل سوم در مورد چارچوب و متدولوژی و داده ها بحث می کند. در این قسمت در مورد مدل های پژوهش و متغیرهای آن مطالبی ارایه می گردد.

در فصل چهارم نتایج تجربی و یافته های پژوهش ارایه می گردد و یافته های پژوهش با یافته های دیگران مقایسه می گردد.

فصل پنجم نیز در مورد اختصار پژوهش و نتیجه گیری در مورد فرضیات پژوهش می باشد و در انتها نیز پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج و موانع پژوهش ارایه می گردد.

[1] . Dividend Policy

[2] . Free Cash Flows(FCF)

[3] . Lehn and Poulsen

[4] . Size

[5] . Leverage

[6] . Return on Assets

[7] . Book value/market value

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب گفته شده، این پژوهش درصدد پاسخ به سوالات زیر می­باشد:

سوال اصلی: 

چه ارتباط ای بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هست؟

 سوالات فرعی:

1- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد هست؟

2- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی هست؟

3- چه ارتباط ای بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد هست؟

4- چه ارتباط ای بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- چه ارتباط ای بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد هست؟

6- چه ارتباط ای بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد هست؟

ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید