عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-8- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها

3-8-1- روش های توصیفی

روش های توصیفی به تنظیم و طبقه‌بندی داده‌ها، نمایش ترسیمی، و محاسبه مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و … می‌باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای نمونه مورد بحث می باشد. به گونه کلی از سه روش در آمار توصیفی برای اختصار‌سازی داده‌ها بهره گیری می گردد:

  • بهره گیری از جداول
  • بهره گیری از نمودار
  • محاسبه مقادیری خاص که نشان‌دهنده خصوصیات مهمی از داده‌ها باشند.

که در این پژوهش از طریق محاسبات مقادیری از قبیل میانگین،میانه ،… به توصیف متغیر ها پرداخته می گردد .

3-8-2- آزمون پیش فرض ها:

مفروضات تحلیل پانلی شامل همسانی واریانس در سطوح مختلف متغیر مستقل ، نرمان بودن متغیر وابسته (یا باقیمانده ها) ،  نداشتن خود همبستگی ، نداشتن همخطی و . . . می باشد که در برآورد پارامتر های مدل آزمون شده می باشد. برای تشخیص ناهمسانی واریانس از آزمون white بهره گیری گردید و نرمال بودن با بهره گیری از آزمون نرمالیتی  residualsبررسی گردید. همچنین خود همبستگی با بهره گیری از آزمون ( بریوش گادفری لاگرانژ مالتی پلیر تست )، مطالعه گردید.

البته‌زیاد بودن تعداد مشاهدات، مساله همخطی(خود همبستگی) در اقتصادسنجی را نیز تا حدود زیادی حل می­کند. زیرا داده‌ها هم در طول زمان و هم در میان شرکتها تغییر می­کنند و احتمال کمتری می­رود متغیرها با هم همخطی زیادی داشته باشند(مهرگان،1387).

3-8-3 روش های تعیین روابط بین متغیرها

معمولأ بهره گیری از داده­های آماری به سه روش مقطعی، سری زمانی و تلفیقی امکان­پذیر می باشد:

1- داد­ه­های مقطعی: در داده­های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چندین واحد اقتصادی (مشاهدات نمونه­ای) برای یک زمان مشخص جمع­آوری می­گردد.

2- داده­های سری زمانی: در داده­های سری زمانی، مقدار یک یا چند متغیر در طول یک دوره زمانی نظاره می­گردد.

3- داده­های تلفیقی: در داده­های تلفیقی، عناصر هر دو دسته از داده­های سری زمانی و مقطعی  هست. یعنی اطلاعات مربوط به داده­های مقطعی در طول زمان نظاره می­گردد. به اظهار دیگر، چنین داده­هایی دارای دو بعد می­باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص می باشد و بعد دیگر آن مربوط به زمان می­باشد. یعنی روش داده­های تلفیقی، روشی برای تلفیق مشاهدات مقطعی در خلال چندین دوره زمانی می باشد  (گجراتی، 1995).

در این پژوهش با در نظر داشتن نوع داده­ها و روش­های تجزیه و تحلیل موجود، از روش    “داده­های تلفیقی ” بهره گیری می­گردد. زیرا متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد مطالعه قرار می­گیرند. از یک سو، این متغیرها در میان شرکت­های مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی 1386-1390 آزمون می­شوند.

مقصود از داده­های تلفیقی، مجموعه­ای از داده­هاست که متشکل از تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی(N) می باشد که در طول یک دوره زمانی مشخص(T) مورد مطالعه قرار می­گیرند. در این صورت تعداد مشاهدات N × T بوده که با بهره گیری از مدل­های مختلفی قابل تخمین می باشد.

در این پژوهش جهت آزمون فرضیه ها آغاز از روش آماری مدل همبستگی پیرسون بهره گیری شده می باشد .

آزمون همبستگی پیرسون :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مجموعه داده‌هایی را که شامل اندازه‌های x و y در نمونه‌ای از حجم نمونه موضوع آزمایشی هستند می‌توان به عنوان یک نمونه تصادفی دو متغییری (1y و 2x) …(y و x) در نظر گرفت که در آن زوج‌های مختلف مستقل‌اند . از این لحاظ مطالعه در رابط بین متغیر‌ها بوسیله‌ی تجزیه و تحلیل همبستگی انجام می گردد.

عموماً مشاهداتی که برای محاسبه همبستگی در اختیار داریم حاصل از نمونه تصادفی از جامعه می باشد گاهی ممکن می باشد که دو متغیر x و y با یکدیگر همبستگی نداشته باشند دراین حالت ضریب همبستگی در جامعه صفر می باشد. ممکن می باشد دو نمونه ضریب همبستگی محاسبه شده غیرصفر باشد که در این صورت بایستی از آزمون فرضیه بهره گیری نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب گفته شده، این پژوهش درصدد پاسخ به سوالات زیر می­باشد:

سوال اصلی: 

چه ارتباط ای بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هست؟

 سوالات فرعی:

1- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد هست؟

2- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی هست؟

3- چه ارتباط ای بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد هست؟

4- چه ارتباط ای بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد هست؟

5- چه ارتباط ای بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد هست؟

6- چه ارتباط ای بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد هست؟

ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری