تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-5- پیشنهادها

پس از انجام مراحل یک پژوهش علمی، اگر پژوهش در یک طریقه سیستماتیک و پژوهش­گرانه صورت گرفته باشد، محقق محققاً می­تواند نظراتی را هم در مورد یافته­ها و نتایج پژوهش و هم راه­کارها و پیشنهادهایی را به‌مقصود بهبود و بسط پژوهش­های آتی اظهار کند. بدین سبب در ادامه پیشنهاد­هایی مطابق با نتایج پژوهش و همچنین برای پژوهش­های آتی ارائه می­گردد.

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج پژوهش

با در نظر داشتن نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش مشخص گردید که بهره­وری نیروی کار و سود تقسیمی با یکدیگر ارتباط­ی مثبت دارند. از اینرو پیشنهادهایی به‌صورت زیر ارائه می­گردد:

طبق نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیه فرعی اول نشان‌دهنده ارتباط خوب و مثبت بین بهره­وری نیروی کار و نسبت سود تقسیمی می­باشد به این معنا که بهبود بهره­وری نیروی کار می­تواند افزایش سود تفسیمی را به دنبال داشته باشد. یعنی افزایش در بهره­وری شرکت باعث افزایش در نسبت سود پرداختنی می گردد (و بلعکس). از آنجا علت این ارتباط مثبت می­تواند به دلیل نوع توجه شرکت در مورد سیاست تقسیم سود به علت راضی نگه داشتن سرمایه­گذاران با سود پرداختی بیشتر و عدم در نظر داشتن سرمایه­گذاری بیشتر و ارزش سهام در بلند مدت می­باشد. که این نوع توجه می­تواند بهره­وری شرکت را در بلندمدت به دلیل عدم سرمایه­گذاری­های لازم در شرکت یا افزایش هزینه­های استقراض کاهش دهد. بنابراین نیاز می باشد سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان به شاخص بهره­وری و تأثیر آن بر ارزش شرکت بالاخص در بلند مدت، توجه بیشتری مبذول نمایند.

  1. براساس یافته­های آزمون فرضیه دوم می­توان نتیجه­گیری نمود که بین بهره­وری سرمایه و سیاست تقسیم سود در دوره زمانی (1388تا1392) ارتباط معناداری وجود ندارد. با در نظر داشتن یافته­های آزمون فرضیه فوق، نمی­توان مدلی برای برآورد ارتباط بین بهره­وری سرمایه و سیاست تقسیم سود تعین نمود به بیانی دیگر بین بهره­وری سرمایه و نسبت سود پرداختنی در مدل طراحی شده ارتباط معناداری وجود ندارد.
  2. با در نظر داشتن نتیجه فرضیات به سهامداران و کلیه فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می گردد، که در تصمیمات منطقی از شاخص­های بهره­وری، در کنار سایر معیارها ارزیابی عملکرد اقتصادی، بهره گیری نمایند.
  3. با در نظر داشتن اینکه یکی از مهمترین وظایف مدیران تصمیم­گیری می باشد، تصمیمات مدیران در زمینه­های مختلفی، ازجمله تصمیم­گیری در مورد سرمایه­گذاری­ها و تقسیم سود می­تواند در عملکرد آن‌ها مؤثر باشد. بر اساس یافته­های این پژوهش، عملکرد مالی شرکت بر مبنای بهره­وری نیروی کار، سیاست تقسیم سود را تحت تأثیر قرار می­دهد. درچنین مواردی، اگر عملکرد بالا (پایین) باشد، نسبت پرداخت سود بالا (پایین) می باشد. در واقع، سود تقسیمی تابعی از بهره­وری شرکت می باشد که هر چقدر این عوامل بهتر گردید، نسبت تقسیم سود بالاتر می باشد و سود تقسیمی بالاتر نیز افزایش ثروت سهامداران را در قالب افزایش قیمت سهام در پی دارد. پس به سرمایه­گذاران پیشنهاد می­گردد جهت انجام سرمایه­گذاری بهینه، به معیارهای نظیر بهره­وری شرکت نیز توجه نمایند.
  4. با در نظر داشتن تاثیری که متغیرهای رشد شرکت، اهرم مالی و اندازه­ی شرکت بر روابط بین بهره­وری نیروی کار و سود تقسیمی داشتند، به مدیران و سرمایه­گذاران توصیه می­گردد در کنار سایر عوامل، به این عوامل به‌عنوان عوامل مؤثر بر نوع و شدت ارتباط بین سود تقسیمی و بهره­وری توجه نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اصلی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 چه ارتباط­ ای بین بهره ­وری و سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش هست؟

سؤالات فرعی:

1- بین بهره­ وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط­ ای هست؟

2- بین بهره ­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط ­ای هست؟

تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری