شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-9-2-2مقایسه سود وجریان نقدی

تاکید اصلی پژوهشهای پیشین بر مطالعه محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی واقلام تعهدی برای سرمایه گذاران بوده می باشد.سود خالص زمانی بار اطلاعاتی دارد که ارتباط بین بازده وسود به ضریب غیر صفر منجر گردد.شواهد تجربی محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی واقلام تعهدی را تاکید می کنند.پاتل وکاپلان (1977)دریافتند که سرمایه گذاران برای جریانهای نقدی ارزش یکسانی قایل می شوند.یافته های باون وهمکاران (1987)حاکی ازاین می باشد که سرمایه گذاران برای جریانهای نقدی نسبت به اقلام تعهدی اهمیت بیشتری قایل می شوند.(مایکل، 2001)

نتایج پژوهش ویلسون نشان داد جریانهای نقدی وکل اقلام تعهدی درتبیین بازده سهام وزن بیشتری از سود داردوبه نوبه خود وزن کل اقلام تعهدی از جریانهای نقدی بیشتر می باشد.برنارد واستوبر(1989)در کوشش برای تکرار نتایج پژوهش ویلسون دریافتند که نتایج ویلسون قابل تعمیم به دوره های زمانی دیگر نیست.برنارد واستوبر این فرض را رد کردند که محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی واقلام تعهدی بین کشورها درطول زمان یکنواخت می باشد را رد کردند.لوونیسیم(2004)با مطالعه پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که ارتباط منفی میان اقلام تعهدی وبازده آینده سهام با فرض نبود کارایی در بازار به افراد اجازه می دهد با یافتن این روابط به بهره گیری از فرصتهای آربیتراژ اقدام کنند وبه منفعت برسند.العطار وحسین(2004)توانایی داده های حسابداری شامل سود،جریانهای نقدی واقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آینده مورد مطالعه قرار دارند ودریافتند که جدا کردن سود به اجزای نقدی وتعهدی، سبب بهبود پیش بینی جریانهای نقدی می گردد.

در تحقیقات قبلی همچنین وجود محتوای افزاینده اطلاعاتی سود وجریانهای نقدی با در نظر داشتن اجزای غیر منتظره آن مطالعه شده می باشد(ریبون[1]،1986،ویلسون[2]1986،بوئن[3] 1987،علی1994،عرب مازاریزدی1374)

گامبولا[4] وکتزا(1983)به مطالعه ارتباط میان ارقام حاصل از سود تعهدی وجریانهای نقدی پرداختند.آنها دربررسی های خود نشان دادند که جریانهای نقدی در مقایسه با سود حسابداری فاقداهمیت اطلاعاتی می باشد .نتایج حاصل از پژوهش بوئن ودیگران(1987)نیز نشان داد که بهره گیری کنندگان از اطلاعات مالی ، سود تعهدی را بر جریانهای نقدی ترجیح می دهند.(ظریف فرد وناظمی،1383)

عده ای از محققین نیز با تصریح به تاثیر شرایط منحصر بفرد هر شرکت مثل اندازه ، نوع صنعت ویا نوع کشور  بر روی روابط سودوجریانهای نقدی ، وقوع هر یک از شرایط فوق را عامل مهمی در هنگام انجام تحقیقات مربوط به این موضوع دانستند.(هادگسون [5]وکلارک2000،پنبرگ[6]1999،گراهام[7] ونایت 2000،چاریتو[8]ودیگران 2001،بارتو[9]ودیگران،2001)

به گونه کلی یافته های حاصل از تحقیقات پیشین نشان داد که سود دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به جریانهای نقدی می باشد.اما نتایج مربوط به محتوای افزاینده اطلاعاتی جریانهای نقدی نسبت به سود مشخص نیست.درایران نیز هنوز پژوهش جامعی که ارتباط اجزای واقعی سود وجریانهای نقدی با ارزش سهام بررسسی کند،انجام نشده می باشد.این موضوع یکی از انگیزه های اصلی پژوهش حاضر می باشد.(ظریف فرد وناظمی،1383)

[1] Rayburn

[2] wilson

[3] Bowen

[4] Gambola

[5] Hodgson

[6] Plenborg

[7] Graham

[8] charitou

[9] Bartov

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه ارتباط میان اقلام تعهدی جاری، غیرجاری، جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد و ارزش بازار سهام و همچنین تحلیل تأثیر اجزای تشکیل دهنده سود بر تصمیمات سرمایه‌گذاران می باشد.

مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری