عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

ج)مطالعه ناهمسانی واریانس

برای مطالعه وجود ناهمسانی واریانس جملات اخلال، از آزمون وایت ((White بهره گیری‌شده می باشد. در این آزمون فرضیه­ها به‌صورت زیر تعریف می­شوند:

: H0 همسانی واریانس

H1: ناهمسانی واریانس

با بهره گیری از آماره F ( فیشر) براحتی می­توان قضاوت نمود که مدل، ناهمسانی دارد یا خیر. به این شکل که اگر احتمال مربوط به آماره F ( Prob (F- Static) ) بیشتر از سطح خطا (آلفا) باشد، فرضیه H0 پذیرفته شده و لذا همسانی واریانس پذیرفته می­گردد. در صورتیکه خلاف این شرط محقق گردد و مدل ناهمسانی داشته باشد برای رفع آن می­توان از روش کمترین مجذورات تعمیم‌یافته (GLS) بهره گیری نمود.

همان­گونه که در جدول(5-4) قابل ملاحظه می باشد با در نظر داشتن اینکه آماره این آزمون تنها در مدل (2) در سطح 5 درصد معنادار می­باشد، پس فرض همسانی واریانس تنها در مدل دوم تأیید شده و در سایر مدل­ها فرض ناهمسانی واریانس جملات اخلال پذیرفته می­گردد. این موضوع از رد فرض  ناشی می­گردد. چنین شرایطی در رگرسیون سبب خواهد گردید که نتایج OLS کاراترین نباشد. برای رفع آن در مدل دوم و سوم می­توان از روش کمترین مجذورات تعمیم‌یافته (GLS) بهره گیری نمود.

د) مطالعه فرض همبسته نبودن خطاها

برای آزمون همبسته نبودن واریانس­های اظهار نشده در دوره­های مختلف که یکی از مفروضات تجزیه‌وتحلیل رگرسیون می­باشد و Auto Correlation یا خود همبستگی نامیده می­گردد از آزمون دوربین واتسون بهره گیری‌شده می باشد. این آزمون از مشهورترین آزمون­ها جهت تشخیص خودهمبستگی می باشد. زمانی که آماره دوربین واتسون در حدود 1.5 تا 2.5 باشد، معرف آن می باشد که خودهمبستگی وجود ندارد، اما مقادیر بالاتر یا کمتر از1.5 تا 2.5 معرف آن می باشد که جملات خطا به‌صورت تصادفی اتفاق نمی­افتند و پس، نتایج غیرواقعی می باشد، برای رفع مشکل خودهمبستگی و بهبود نتایج می­توان همانند ناهمسانی واریانس از روش کمترین مجذورات تعمیم‌یافته بهره گیری می­گردد.

در جدول بالا مقدار آماره­ی دوربین واتسون برای مدل­های اول و سوم آورده شده می باشد، همان­گونه که در جدول(6-4) و طبق خروجی­های نرم افزار Eviews نظاره می­گردد کلیه مقادیر آماره­ی دوربین واتسون بین 5/1 تا 5/2 می­باشند لذا خود همبستگی بین متغیرها وجود ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی :

1 چه ارتباط­ ای بین بهره ­وری و سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش هست؟

سؤالات فرعی:

1- بین بهره­ وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط­ ای هست؟

2- بین بهره ­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط ­ای هست؟

تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید