تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3- توصیف یافته‌ها

برای مطالعه مشخصات عمومی و پایه­ای متغیرها (سری­ها ) جهت برآورد و تخمین الگو (مدل) و تجزیه‌وتحلیل دقیق آن‌ها، برآورد آماره­های توصیفی مربوط به متغیر­ها لازم می باشد. مهمترین مشخصه مرکزی یک توزیع، میانگین و مهمترین مشخصه پراکندگی آن واریانس توزیع می­باشد. درعمل برای تشخیص اندازه پراکندگی یک توزیع از جذر مقدار واریانس یعنی انحراف معیار بهره گیری می­کنیم. به وسیله این مشخصات می­توان دیدی کلی در مورد مقادیر هر یک از متغیرها به دست آورد.

جدول(2-4) نشان‌دهنده تحلیل توصیفی داده­های تلفیقی و متغیرهای اصلی حسابداری بهره گیری‌شده در این مطالعه می‌باشد. همان گونه که ملاحظه می گردد مقادیر میانگین و میانه، کمینه و بیشینه، انحراف معیار و چولگی و کشیدگی برای متغیرهای مستقل ومتغیرهای وابسته مربوط به 75 شرکت نمونه و 375 نظاره ( سال شرکت ) ازابتدای سال 88 تا پایان سال 1392 با بهره گیری از نرم افزار Spss محاسبه‌شده می باشد. اطلاعات اجمالی راجع به هر یک از متغیرهای توضیحی به تبیین زیر می­باشد:

الف ) متغیر وابسته این پژوهش، تقسیم سود سهام می­باشد که کمینه آن‌ها در نمونه 0001/0 و بیشینه آن 6566/0می­باشد و دارای میانگین 0778/0در نمونه آماری می­باشد.

ب ) متغیرمستقل اول، بهره­وری نیروی کار می­باشد که کمینه آن‌ها در نمونه 40/2413- و بیشینه آن 868331 می­باشد و دارای میانگین 759/5534 در نمونه آماری می­باشد.

ج ) متغیر مستقل دوم، بهره­وری سرمایه می­باشد که کمینه آن‌ها در نمونه 5255/0-و بیشینه آن 964/803می­باشد و دارای میانگین 842/19در نمونه آماری می­باشد.

4-4- تحلیل یافته ­ها

4-4-1- تحلیل پیش‌فرض‌های رگرسیون

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش بنابر تحقیقات و پژوهش­های پیشین برای مطالعه روابط بین متغیرها از رگرسیون خطی بهره گیری‌شده می باشد، تحلیل رگرسیون خطی مبتنی بر چند فرض اساسی و ساده می­باشد و اگر یک یا چند مورد از این مفروضات مستقر نباشد، تفسیر مربوط به تحلیل رگرسیون نادرست بوده و پیش بینی­های انجام‌شده بر اساس آن ضعیف خواهد بود لذا یکی دیگر ازکارهای انجام‌شده در این پژوهش مطالعه فروض کلاسیک رگرسیون خطی می­باشد. ازجمله مهم­ترین این فروض، فرض­های مربوط به مطالعه نرمال بودن متغیرها، عدم خودهمبستگی بین اجزاء اخلال مدل، نرمال بودن جملات خطا، همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر و عدم ناهمسانی واریانس­ها می­باشد. جهت مطالعه نرمال بودن متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف بهره برده شده می باشد. به‌مقصود تشخیص وجود خودهمبستگی بین اجزای اخلال از روش آماره دوربین واتسون ((DW بهره گیری گردیده که نتایج آماره دوربین واتسون در جداول مطالعه نتایج فرضیه­ها و نیز به‌صورت مجزا ارائه گردیده­ می باشد، جهت مطالعه همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر از ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل بهره گیری‌شده می باشد. در انتها در این پژوهش برای مطالعه و کشف ناهمسانی واریانس­ها از آزمون وایت بهره گیری‌شده و در صورت وجود ناهمسانی، به‌مقصود رفع این مشکل، وزنی برابر هر مقطع برای داده­ها در نظر گرفته می­گردد، جهت مطالعه نرمال بودن باقی مانده­ها از نمودارهای مربوطه بهره گیری‌شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اصلی :

1 چه ارتباط­ ای بین بهره ­وری و سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش هست؟

سؤالات فرعی:

1- بین بهره­ وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط­ ای هست؟

2- بین بهره ­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط ­ای هست؟

تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید