تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6-2- تعریف پیش بینی

پیش‌بینی یعنی تجسم یک جایگاه یا وضعیت در آینده ، یعنی  اظهار حوادثی که در آینده رخ خواهد داد قبل از وقوع آن‌ها و بر اساس  قواعد علمی و منطقی . این تعاریف سخنی می باشد بر پایه احتمال آینده . در اینجا به اتکای بر احتمال در پیش‌بینی  و بر محتمل بودن وقوع پیش‌بینی توجه شده می باشد .

2-6-3- جایگاه پیش بینی در موسسات مالی و اعتباری

در مؤسسات مالی و اعتباری معنای خاص پیش‌بینی عبارت می باشد از تخمین کمیت‌ها ، کیفیت‌ها ، شرایط و عوامل مختلف حاکم بر مؤسسات مالی و اعتباری و ارتباط دادن آن با تاریخی‌های آن کمیت‌ها ، کیفیت‌ها و یا شرایط وجود داشته می باشد .

2-6-4- سیستم پیش بینی

از سیستم پیش‌بینی به‌عنوان یک فعالیت در واحد سازمانی همانند موسسه مالی و اعتباری انتظار می باشد بتواند اطلاعاتی مربوط به آینده از قبیل منابع آتی ، اندازه تحقق اهداف و موارد دیگر را جهت مقاصد هدف‌گذاری فراهم آورد .

اجزاء سیستم پیش‌بینی را می‌توان به‌صورت زیر در نظر گرفت.

  • ورودی سیستم پیش‌بینی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • روش‌های پیش‌بینی (فن‌ها(
  • معیار عملکرد سیستم پیش‌بینی
  • محدودیت‌های سیستم پیش‌بینی
  • خروجی‌های سیستم پیش‌بینی
  • عوامل تعیین‌کننده روش پیش‌بینی

موارد فوق اجزاء تعیین‌کننده سیستم پیش‌بینی در سازمان هستند در شکل 2-3 سیستم پیش‌بینی اجزای آن به تصویر کشیده شده می باشد .

داده‌های موردنیاز برای پیش‌بینی از اطلاعات داخل و خارج سازمان به دست می‌آید ، فقدان اطلاعات و یا ناچیز بودن آن ، محدودیت‌های زمانی ، سرمایه انسانی و…. محدودیت‌های سیستم پیش‌بینی  هستند . یکی دیگر از اجزای سیستم پیش‌بینی ، تصمیم‌گیری در مورد روش  پیش‌بینی می باشد که از 7 قسمت تشکیل‌شده می باشد:

1-شکل مطلوب پیش‌بینی 2- افق و دوره زمانی پیش‌بینی موردنظر 3-الگوی داده‌ها 4- دقت مطلوب 5-هزینه پیش‌بینی 6-در دسترس بودن داده‌ها 7- سهولت اقدام و فهم  پیش‌بینی .

مقصود از شکل مطلوب پیش‌بینی ، نقطه‌ای یا فاصله‌ای بودن آن می باشد و دوره زمانی پیش‌بینی شامل فوری) کمتر از یک ماه ( ، کوتاه‌مدت ) یک ماه تا سه ماه ( ، میان‌مدت ) سه ماه تا دو سال ( ، بلندمدت ) بیش از دو سال ( می‌باشد .  عامل سوم در انتخاب پیش‌بینی الگوی داده‌ها می‌باشد ترکیب مدل ) طریقه ، دوره ، فصل و یا ترکیبات آن‌ها ( در تعیین مدلی که بایستی مورداستفاده قرار گیرد کمک بسزایی دارد . عامل دیگر در انتخاب روش پیش‌بینی ، دقت موردنظر پیش‌بینی می باشد گاهی اوقات 5 درصد هم قابل‌قبول نیست و گاهی اوقات 25 درصد هم قابل پذیرفتن می باشد . عامل دیگر  روش تجزیه‌وتحلیل هزینه و منفعت می باشد که می‌بایست در انتخاب  تجزیه هزینه و منفعت صورت بپذیرد . اندازه در دسترس بودن داده‌ها می‌تواند روشی از روش‌های پیش‌بینی را از مجموعه روش‌های پیش‌بینی قابل انتخاب خارج کند . آخرین عامل در انتخاب روش پیش‌بینی ، سهولت اقدام فهم پیش‌بینی برای تصمیم گیران و هدف‌گذاران می‌باشد .

چهار عامل اساسی ارزیابی اثربخشی سیستم پیش‌بینی عبارت‌اند از:

1-صحت  2- ثبات پیش روی تغییر  3- عینیت   4- زمان موردنیاز برای پیش‌بینی

خروجی سیستم شامل داده‌های تولیدشده و اندازه خطای پیش‌بینی آخرین جزء از اجزای پیش‌بینی هستند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف:

هدف اصلی:

  • بهره گیری از رویکرد شبکه عصبی فازی برای پیش‌بینی مانده منابع آتی در تعیین هدف جذب منابع برای شعبه‌های مؤسسات مالی و اعتباری.

 هدف فرعی:

  • تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع بر اساس آن،
  • تعیین متغیرهای سری زمانی که بیشترین و یا کمترین تأثیر را در فرآیند پیش‌بینی تعیین هدف جذب منابع دارند.

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید