عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4- مطالعه فرضیه و اهداف

پس از محاسبه و مقایسه خروجی هر دو روش هدف گذاری با بهره گیری از شاخص های میانگین خطا (MSE) و انحراف معیار خطا (RMSE) و میانگین مربعات خطا (Mean) و جزر میانگین مربعات خطا (StD) ، خطاهای هر دو روش با هم مقایسه و اندازه اختلاف در خطاهای هر یک از روش ها به تبیین جدول 5-4 آورده گردید و همچنین براساس نتایج حاصل از مطالعه داده ها که اختصار آن در جدول فوق الذکر آمده می باشد از لحاظ آماری و در سطح اطمینان 95 درصد (α=0.05)  داده ها قویا فرضیه صفر ( )  را رد نموده و فرضیه پژوهش ( ) ، را تائید می نماید ، یعنی می توان ادعا نمود بین هدف‌گذاری بر اساس پیش‌بینی مبتنی بر منطق فازی و شبکه‌های عصبی با روش جاری در مؤسسات مالی و اعتباری تفاوت معناداری هست ،  زیرا که  (0.05 = sig = 0.000 < α)

برای مقایسه واقعیت جذب یا کسر منابع با پیش بینی جذب یا کسر منابع  و هدف گذاری به روش جاری و هدف گذاری بر اساس 150 درصد پیش بینی تحلیل‌های آماری ذیل مورد مطالعه قرار گرفت :

  1. بهره گیری از آزمون t زوجی یا معادل ناپارامتری آن
  2. بهره گیری از t مستقل یا معادل ناپارامتری آن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در صورتی که همبستگی بین مقادیر واقعی و پیش بینی شده بیشتر از 3/0 باشد، بهره گیری از آزمون t زوجی (یا معادل ناپارامتری آن) مناسب می باشد اگر این طور نباشد بهتر از آزمون t مستقل (یا معادل ناپارامتری آن) بهره گیری گردد.

پیش فرض اصلی در بهره گیری از آزمون t زوجی یا t مستقل، نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه می باشد.

در این مطالعه همبستگی بین مقادیر واقعی و پیش بینی شده بیشتر از 3/0 بود، پس رویکرد اول مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت. از طرفی فرض نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه توسط آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. فرض نرمال برای متغیرهای مورد مطالعه مستقر نبود. به دلیل مستقر نبودن فرض نرمال برای تجزیه و تحلیل از آزمون‌های پارامتری نمی‌توان بهره گیری نمود. پس برای مطالعه سؤالات پژوهش از معادل ناپارامتری آزمون t زوجی یعنی ویلکاکسون بهره گیری گردید. نتایج آزمون‌ها در جدول ذیل آورده شده می باشد. بر اساس تصحیح بن فرونی، تمام مقایسه‌ها به جای سطح 05/0 در سطح اطمینان 01/0 صورت گرفته می باشد.

بر اساس نتایج آزمون ویلکاکسون، بین میانگین جذب یا کسر سرمایه در واقعیت با میانگین پیش بینی شده جذب یا کسر سرمایه در دو موسسه A و B اختلاف معنی داری هست (01/0>p) .

در موسسه A اندازه پیش بینی شده جذب کمتر از اندازه واقعی نظاره شده می باشد. در حالی که در موسسه B اندازه پیش بینی شده بسیار بیشتر از اندازه واقعی نظاره شده می باشد.

بر اساس نتایج آزمون ویلکاکسون، بین میانگین جذب یا کسر سرمایه در واقعیت با میانگین هدف گذاری عادی (جاری) جذب یا کسر سرمایه در دو موسسه A و B اختلاف معنی داری هست (01/0>p) .

در موسسه A اندازه هدف گذاری عادی (جاری) جذب بیشتر از اندازه واقعی نظاره شده می باشد. به علاوه در موسسه B اندازه هدف گذاری عادی (جاری) بیشتر از اندازه واقعی نظاره شده می باشد. اما این اختلاف از واقعیت در موسسه B بسیار بیشتر از موسسه A می باشد.

بر اساس نتایج آزمون ویلکاکسون، بین میانگین جذب یا کسر سرمایه در واقعیت با میانگین هدف گذاری بر اساس 150 درصد پیش بینی جذب یا کسر سرمایه در دو موسسه A و B اختلاف معنی داری هست (01/0>p).

در موسسه A اندازه هدف گذاری بر اساس 150 درصد پیش بینی جذب بیشتر از اندازه واقعی نظاره شده می باشد. به علاوه در موسسه B اندازه هدف گذاری بر اساس 150 درصد پیش بینی بیشتر از اندازه واقعی نظاره شده می باشد. اما این اختلاف از واقعیت در موسسه B بسیار بیشتر از موسسه A می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف:

هدف اصلی:

  • بهره گیری از رویکرد شبکه عصبی فازی برای پیش‌بینی مانده منابع آتی در تعیین هدف جذب منابع برای شعبه‌های مؤسسات مالی و اعتباری.

 هدف فرعی:

  • تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع بر اساس آن،
  • تعیین متغیرهای سری زمانی که بیشترین و یا کمترین تأثیر را در فرآیند پیش‌بینی تعیین هدف جذب منابع دارند.

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید