مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه

پس از اینکه روش پژوهش مشخص گردید، با بهره گیری از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها جمع‌آوری می گردد، با بهره گیری از تکنیک‌های آماری مناسبی که با روش پژوهش و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده‌ها جمع‌آوری، دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل شده و در نهایت فرضیه ها آزمون می گردد تا پاسخ برای پرسش پژوهش پیدا نمود گردد.

تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله‌ای می باشد که طی آن داده هایی که به طرق مختلف جمع آوری شده اند؛ اختصار، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به مقصود آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک‌های گوناگون آماری تأثیر به سزایی در استنتاج ها و تعمیم به عهده دارند.

4-2- آمار توصیفی

آماره توصیفی متغیرهای پژوهش برای کل نمونه ی آماری در جدول (4-1) ارائه شده می باشد. همانطور که نظاره می گردد، میانگین صحت سود پیش بینی شده برابر با 337.4058 می باشد و بیانگر آن می‌باشد که میانگین سود هر سهم تحقق یافته شرکت‌های مورد مطالعه 337.405 ریال می‌باشد.

همانطور که ملاحظه می گردد، میانگین نرخ تورم برابر با 15.78% می‌باشد. همچنین متوسط نرخ ارز برابر با 984.6 ریال و متوسط شاخص بورس اوراق بهادار تهران برابر با 12.7404 می باشد.

میانگین متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام برابر با 1.6333 می باشد و بیانگر آن می باشد که ارزش بازار حقوق صاحبان شرکت‌های مورد مطالعه بیشتر از ارزش دفتری آنها می‌باشد.

با در نظر داشتن اینکه متغیر کنترلی اندازه شرکت، لگاریتم طبیعی کل دارایی ها می باشد، پس تغییرات این متغیر در بازه 9.8215 و 19.7806، بیانگر این می باشد که شرکت های نمونه انتخابی در دامنه وسیعی از شرکت های بزرگ و کوچک می باشد. تمامی متغیرها از حداقل انحراف معیار برخوردار هستند که نشان از انسجام مناسب داده های نمونه انتخابی دارد.

4-3- آزمون ضرایب همبستگی

برای مطالعه وجود و جهت همبستگی خطی بین متغیرهای پژوهش، آزمون ضرایب همبستگی پیرسون انجام شده می باشد. تجزیه و تحلیل همبستگی، ابزاری آماری می باشد که بوسیله آن می توان درجه ای را اندازه گیری نمود که یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی مرتبط می باشد. همبستگی را بطور معمول با تحلیل رگرسیون بکار می برند. همبستگی معیاری می باشد که برای تعیین اندازه پیوند دو متغیر بهره گیری می گردد. در این پژوهش کوشش شده تا با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون به مطالعه همبستگی بین متغیرهای پژوهش پرداخته گردد، که در ادامه توضیحاتی در ارتباط با ضریب همبستگی پیرسون داده شده می باشد.

در صورتی که متغیرهای پژوهش با مقیاس نسبتی و پیوسته باشند از ضریب همبستگی پیرسون برای مطالعه همبستگی بین آنها بهره گیری می گردد. ضریب همبستگی پیرسون همواره بین 1+ و ۱- می باشد. هر چقدر این ضریب به عدد 1+ نزدیکتر باشد نشان از وجود همبستگی زیاد و مثبت بین دو متغیر می باشد و چنانچه ضریب همبستگی پیرسون به عدد ۱- نزدیکتر باشد مفهوم آن همبستگی زیاد و منفی بین آنها می باشد. اگر چه قواعد سهل و سریعی برای فرق کردن همبستگی زیاد از کم وجود ندارد اما وجود قاعده ای برای تفسیر مقدارهای مختلف ضریب همبستگی می تواند مفید باشد. این چنین قاعده ای ارائه شده اما بایستی در بهره گیری از آن احتیاط رعایت گردد.

برای مطالعه وجود و جهت همبستگی خطی بین متغیرهای پژوهش، آزمون ضرایب همبستگی پیرسون انجام شده و نتایج آن در جدول (4-2) ارائه شده می باشد. همانطور که ملاحظه می گردد، همبستگی معنی داری بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص بورس) و صحت پیش بینی سود با در نظر داشتن سطح خطای بالای آنها وجود ندارد. اما، همبستگی مثبت و معنی داری بین متغیرهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و اندازه شرکت با صحت پیش بینی سود در سطح خطای کمتر از 1% هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ تورم و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

2- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ ارز و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- چگونه ارتباط‌ای بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و متغیرهای کلان اقتصادی بر صحت  پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری