تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4- نتیجه­ گیری کلی

هدف از انجام پژوهش حاضر مطالعه ارتباط میان بهره­وری و سود تقسیمی، درفاصله زمانی 1388 الی 1392 در بورس اوراق بهادار تهران بوده می باشد. پس از طراحی و آزمون فرضیات پژوهش که به تفکیک هر فرضیه فرعی صورت گرفت، این نتیجه حاصل گردید که تنها میان بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود ارتباط­ی خطی مستقیم و معناداری هست. و بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود ارتباط­ی معناداری پیدا نمود نشد.

مدل نهایی پژوهش عبارت می باشد از:

LNDIV it = 54/2-+0024/0LNBNK it

با در نظر داشتن نتایج به‌دست‌آمده از جدول(19-4) در مدل نهایی ضریب تعیین تعدیل‌شده برابر (588/0) می­باشد که این به آن معنا می باشد که مدل مذکور قادر به تبیین8/58 % از تغییرات سود تقسیمی می­ باشد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اصلی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 چه ارتباط­ ای بین بهره ­وری و سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش هست؟

سؤالات فرعی:

1- بین بهره­ وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط­ ای هست؟

2- بین بهره ­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط ­ای هست؟

تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید