عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-1-4  تفاسیر محافظه کاری

همانطور که قبلاً عنوان گردید واتز (2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشگری مالی ، علت های اقتصادی می داند و 4 عامل ذیل را در شکل گیری آن ذکر می کند. (رویچوداری و واتز[1] 2006)

  • قرارداد بین شرکت و اشخاصی که در استخدام آن هستند (مانند مدیران) و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرف های خارج از شرکت هست (بدهی به سهامداران و سایر اعتبار دهندگان) (تفسیر قراردادی محافظه کاری)
  • افزایش در هزینه های دعاوی قضایی (تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری)
  • دیدگاه قانونگذاران و تعدیل کنندگان حسابداری (مانند [2]Sec و [3]FASB ) (تفسیر قانونگذاری محافظه کاری).
  • ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات ( تفسیر مالیاتی محافظه کاری).

2-2-1-4-1 تفسیر قراردادی

تفسیر قراردادی تصریح به تضاد منافع بین طرفهای قرارداد ، با واحد انتفاعی دارد . این قراردادها شامل قرارداد مدیران و قرارداد بدهی به سهامداران و سایر اعتبار دهندگان می باشد هر کدام از این طرف ها به دنبال منافع خود می باشند مثلاً سهامداران تمایل دارند که با بیشتر اظهار شدن درآمدها و دارایی ها ، ثروت خود را در واحد اقتصادی افزایش دهند . همچنین مدیران تمایل دارند که با بالا نشان دادن عملکرد مالی و دریافت پاداش ثروت خود را افزایش دهند.

مدیران و حسابرسان شرکت ، بیشتر به خاطر زیاد اظهار کردن عایدات و دارایی ها تحت پیگرد قرار می گیرند تا کمتر اظهار کردن آن (کلاگ[4] 1984). همچنین تعدیل کنندگان حسابداری ، هزینه ناشی از بیشتر اظهار کردن عایدات و دارایی ها را از منافع آن بیشتر می دانند (واتز 2003) . به علاوه ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات نیز می تواند تمایلاتی را در شناسایی متفاوت هزینه ها و عایدات به وجودآورد (شاکل رور و شولین[5] 2001) .

بر اساس این تفسیر ، حسابداری محافظه کارانه برای نشان دادن و تصریح به کژمنشی به وجودآمده بوسیله گروههای مختلفی که اطلاعات نابرابر و نامتقارن ، حقوق و مزایای نابرابر ، افق های فکری محدود و مسئولیت محدود دارند می باشد. به گونه مثال محافظه کاری می تواند رفتار فرصت طلبانه مدیر را در گزارشگری شاخص های حسابداری مورد بهره گیری در قراردادها محدود نماید.

در اقدام محافظه کاری رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد ، در نتیجه خالص دارایی ها و سود کمتر نشان داده می گردد. در قراردادها ، اثرات مزبور ارزش شرکت را افزایش می دهد . زیرا محافظه کاری پرداخت های فرصت طلبانه مدیر به خود و سایر گروه ها نظیر سهامداران را محدود می نماید . ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروه های طرف قرارداد شرکت ، تقسیم و رفاه گروه افزایش می یابد . در این مفهوم ، محافظه کاری یک مکانیزم قراردادی کارآمد به شمار می رود . به نظر واتز تفسیر قراردادی با اهمیت ترین تفسیر محافظه کاری می باشد زیرا اصلی ترین منبع محافظه کاری بشمار می رود. اگر چه تفسیر قراردادی از نظر ادبیات تأکید بر قرارداد بین طرفهای قرارداد (مانند قرارداد بدهی و قرارداد پاداش مدیریت) دارد ، اما گستره این تفاسیر به داخل سازمان (مانند حسابداری مدیریت و سیستم کنترلی) نیز مربوط می گردد.

2-2-1-4-2  تفسیر دعاوی قضایی

بیور[6] (1993) و واتز[7] (1993) هر دو بکارگیری محافظه کاری در فعالیت های مربوط به اوراق بهادار را مناسب می دانند. دلیل این امر به این خاطر می باشد که دعاوی حقوقی بیشتر به دلیل بیشتر از واقع نشان دادن عایدات و دارایی ها ایجاد می گردد ، تا کمتر از واقع نشان دادن آنها. کلاگ دریافت که دعاوی حقوقی  خریداران اوراق بهادار علیه حسابرسان و واحدهای اقتصادی بیشتر از دعاوی حقوقی مربوط به فروشندگان اوراق بهادار می باشد ، که نسبت آن 13 به 1 می باشد . از زمانی که حسابرسان و مدیران دریافتند که هزینه های دعاوی قضایی مربوط به بیشتر شناسایی کردن عایدات و دارایی ها بیشتر از هزینه های مربوط به کمتر شناسایی کردن آنها می باشد ، اشتیاق بیشتری  برای کمتر شناسایی کردن آنها یافتند (واتز 2003).

[1] – Watts and Roychowdhury

[2] – Securities and Exchange Commission

[3] – Financial Accounting Standard Brord

[4] – Kellog

[5] – Shackel Ror & shevlin

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[6] – Beaver , W

[7] – Watts

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک می نماید که بتوانند به موقع تصمیم گیری نمایند.

پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری می پردازد که در آن کوشش شده این موضوع مطالعه گردد که آیا محافظه کاری حسابداری که یکی از اصول  بنیادین حسابداری بشمار می رود می تواند تأثیری بر ریسک ورشکستگی داشته باشد یا خیر؟ و در صورت تأثیر داشتن ، این ارتباط به چه صورت می باشد، این پژوهش به عنوان یک موضوع جدید می تواند به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک نماید.

مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری