عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-3- شبکه عصبی – فازی

هر یک از انواع شبکه‌های عصبی و سیستم‌های فازی نواقص مربوط به خود رادارند . وقتی سیستمی فقط با شبکه‌های عصبی طراحی می گردد شبکه به‌صورت جعبه سیاهی می باشد که احتیاج به تعریف شدن دارد . این مسئله یک فرآیند شدیداً محاسباتی و سنگین می باشد بعد از تجربیات و تمرینات وسیع در مورد پیچیدگی شبکه موردنظر و الگوریتم یادگیری که بایستی بهره گیری کند و درجه دقتی که در این کاربرد قابل‌قبول می باشد ، طراح می‌تواند به یک رضایت نسبی دست پیدا کند . از طرفی در طراحی‌های سیستم‌های فازی نیاز به فهم عمیقی از متغیرهای فازی و توابع عضویت ، روابط ورودی و خروجی و تشخیص درست در انتخاب قوانین فازی دارد . اگرچه شبکه‌های عصبی و سیستم‌های فازی تفاوت زیادی دارند ، اما ارتباط نزدیکی باهم دارند . اگر عملکردهای منطق فازی را در شبکه‌های عصبی و یادگیری شرکت دهیم و طبقه‌بندی کردن شبکه‌های عصبی را در سیستم‌های فازی شریک گردانیم ، آنگاه قصور و نواقص در شبکه‌های عصبی و سیستم‌های فازی را می‌توان پوشش داد .

2-7-3-1- علمکرد شبکه عصبی – فازی

در شبکه عصبی-فازی آغاز قسمت شبکه عصبی ، برای یادگیری آن و طبقه‌بندی کردن توانایی‌ها و به‌مقصود پیوند الگو و اصلاح الگو به کار می‌رود ، قسمت شبکه عصبی به‌گونه خودکار ، قواعد منطق فازی و توابع عضویت را در طول دوره تناوب یادگیری ایجاد می کند . درمجموع ، حتی پس از یادگیری ، شبکه عصبی به اصلاح توابع عضویت و قواعد منطق فازی ادامه می‌دهد به‌گونه‌ای که از سیگنال‌های ورودی آن ، بیشتر و بیشتر یاد می‌گیرد . از طرف دیگر منطق فازی برای استنباط و مهیا کردن یک خروجی قطعی یا غیر فازی شده مورداستفاده قرار می‌گیرد (کارتالوپس،1382)

بیشتر محققین طرح توصیف‌شده فوق را دنبال کرده‌اند و ترکیب منطق فازی همراه با شبکه عصبی روزبه‌روز ، کاربردی‌تر شده می باشد .

2-7-3-2- کنترل عصبی – فازی

شبکه‌های عصبی-فازی به بهترین نحوی این دو سیستم را ترکیب می کند . این شبکه‌های ترکیبی ، ورودی‌های فازی را در نظر می‌گیرند و درعین‌حال ، قابلیت یادگیری را هم دارند . در این شبکه‌ها شبکه پیش‌خور فازی می باشد و شبکه فید بک ، یک شبکه عصبی خواهد بود . شبکه عصبی ، ورودی‌ها و خروجی‌ها را دریافت می کند ، سپس طبقه‌بندی‌های جدید، و ارتباطات ورودی-خروجی را فراهم کرده و درنهایت ، قواعد جدید را تولید می کند . همچنین شبکه عصبی ، شبکه جدید را با این قوانین جدید ، دائماً اصلاح می‌نماید .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف:

هدف اصلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • بهره گیری از رویکرد شبکه عصبی فازی برای پیش‌بینی مانده منابع آتی در تعیین هدف جذب منابع برای شعبه‌های مؤسسات مالی و اعتباری.

 هدف فرعی:

  • تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع بر اساس آن،
  • تعیین متغیرهای سری زمانی که بیشترین و یا کمترین تأثیر را در فرآیند پیش‌بینی تعیین هدف جذب منابع دارند.

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری