مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-11- سود اقتصادی

سود یکی از مفاهیم حسابداری می باشد که از اقتصاد گرفته شده می باشد، اقتصاد دانان سود را به عنوان مبلغی از ثروت واقعی یک واحد تجاری تعریف می‌کنند که واحد مزبور می‌تواند آن را طی یک دوره مصرف کند و وضعیت آن در پایان دوره، همان باشد که در اول دوره بوده می باشد .این تعریف از سود اقتصادی در اندازه گیری سود حسابداری به کار نمی‌رود، زیرا سود اقتصادی مستلزم اندازه گیری ذهنی می باشد و مبتنی بر برداشت عینی از ثروت واقعی نیست و در نتیجه نمی‌تواند از لحاظ مقاصد حسابداری دارای ویژگی قابلیت اتکای کافی باشد (هندریکسن[1] 1992). در میان اقتصاد دانان آدام اسمیت[2] نخستین کسی بود که سود را به مثابه مبلغی که می‌تواند بدون وارد کردن آسیبی بر سرمایه ثابت و در گردش مصرف گردد، تعریف کرده می باشد. این تعریف با اظهارات (هیکس[3]) تکمیل گردید. او بیان نمود سود مبلغی می باشد که شخص می‌تواند در طی یک دوره معین خرج کند و در پایان دوره وضعیت او به همان خوبی باشد که در اول دوره بوده می باشد (ستایش، 1382).

2-12- سود حسابداری

در بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی (SFAC.1)، فرض شده که سودحسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی می باشد و می‌تواند برای پیش بینی گردش آتی وجه نقدی مورد بهره گیری قرار گیرد (نوروزی، مدینه).

2-13- مقایسه بین روشهای مبتنی بر پیش بینی و مبتنی بر واقعیت در عامل سود

در روش مبتنی بر پیش بینی، اولین قدم محاسبه ارزش شرکت براساس ارزش فعلی جریانات نقدی خالصی می باشد که شرکت انتظار دارد در آینده دریافت کند وبین صاحبان شرکت توزیع نماید. سپس سود هردوره، به عنوان افزایش در ارزش شرکت بین آغاز و انتهای هر دوره به اضافه سود تقسیم شده به صاحبان شرکت طی همان دوره محاسبه می گردد. با بهره گیری از روش  مبتنی بر واقعیت،  سود به همان شیوه فوق محاسبه می گردد با این تفاوت که از ارزش های تاریخی (بهای تمام شده) و یا ارزش های جاری به جای ارزش های فعلی تنزیل شده بهره گیری می گردد .اما اغلب دراین روش سود با تطابق هزینه ها (تاریخی یا جاری) با درآمد‌های دوره محاسبه می گردد. ترازنامه موسسه در پایان دوره شامل ارزش های (تاریخی یاجاری) دارایی های موجود بهره گیری نشده می باشد.

پس روش مبتنی بر پیش بینی تاکید بر انتظارات آینده دارد، در حالی که روش مبتنی بر فعالیت های گذشته و دارایی های موجود تکیه دارد (دستگیر،1372).

[1] – Handrecson. 1992

[2]– Smith

[3] -Hicks

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ تورم و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

2- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ ارز و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- چگونه ارتباط‌ای بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و متغیرهای کلان اقتصادی بر صحت  پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید