تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4-2- تحلیل روابط بین متغیرها

با در نظر داشتن قسمت­های پیشین این فصل کلیه پیش‌فرض‌های مربوط به رگرسیون خطی مطالعه گردیده می باشد و نتایج حاکی از امکان بهره گیری از رگرسیون خطی می­باشد، لذا در ادامه این فصل به تحلیل روابط بین متغیرها با بهره گیری از مدل­های رگرسیون خطی پرداخته‌شده می باشد.

4-4-2-1- ارتباط بین بهره ­وری نیروی کار و تقسیم سود

با بهره گیری از اطلاعات به‌دست‌آمده از صورت­های مالی 75شرکت نمونه تأثیر متغیر توضیحی بر متغیر وابسته (تقسیم سود) موردبررسی قرارگرفته می باشد. نتایج مربوط به آزمون همبستگی پیرسون مدل اول در جدول (10- 4) ارائه‌شده می باشد.

ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورداستفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می‌باشد و شدت ارتباط و همچنین نوع ارتباط (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. مفهوم معنی‌داری در همبستگی این می باشد که آیا همبستگی به‌دست‌آمده بین دو متغیر را می‌توان شانسی و تصادفی دانست یا واقعاً نشان می‌دهد بین دو متغیر همبستگی هست این ضریب بین 1 تا 1- می باشد و در صورت عدم وجود ارتباط بین دو متغیر برابر صفر می‌باشد.همان­گونه که در جدول(10-4) نظاره می­گردد با در نظر داشتن اندازه ضریب همبستگی(821/0) بین دو متغیر بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود که به سمت یک میل می­کند، ازآنجاکه همبستگی در محدوده‌ی 0.075 تا 1 همبستگی بسیار قوی می‌باشد و نیز با در نظر داشتن اینکه سطح معناداری برای بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود معنادار می­باشد، لذا همبستگی بیسار قوی بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود به‌صورت زیر تعمیم داده می گردد:

بین بهره ­وری نیروی کار و تقسیم سود همبستگی معناداری هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اصلی :

1 چه ارتباط­ ای بین بهره ­وری و سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش هست؟

سؤالات فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- بین بهره­ وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط­ ای هست؟

2- بین بهره ­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط ­ای هست؟

تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید