مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7 جریان نقدی عملیاتی

جریان نقد عملیاتی، وجه نقد ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت می باشد که معمولا با کسر شدن همه هزینه‌های عملیاتی از درآمدها به‌دست می‌آید، اما مجموعه‌ای از تعدیلات بر روی سود خالص صورت می‌گیرد. یکی از روش‌های محاسبه جریان نقد عملیاتی به‌تبیین زیر می باشد:

مالیات‌ها – هزینه استهلاک + سود قبل از بهره و مالیات = جریان نقد عملیاتی

روش‌های دیگری هم برای محاسبه جریان نقد عملیاتی هست. صورت جریان وجه نقد تهیه شده براساس اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا با سود بعد از مالیات و اقلام استثنایی آغاز می‌‌گردد و سپس تعدیلاتی بابت هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت، سود (زیان) غیرعملیاتی فروش دارایی‌های ثابت، تغییرات سرمایه در گردش، تغییرات بهره پرداختنی و مالیات بر درآمد پرداختنی و درآمد سرمایه‌گذاری انجام می گردد. در حالی‌که صورت جریان وجه نقد براساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی با سود قبل از مالیات و اقلام غیرمترقبه و براساس استانداردهای حسابداری ایران با سود عملیاتی آغاز می گردد.
جریان نقد عملیاتی وجوه نقدی می باشد که شرکت از طریق انجام فعالیت‌های تجاری خود ایجاد می کند. معیار مزبور احتمالا نسبت به سود خالص، معیار بهتری از سود تجاری شرکت می باشد، زیرا شرکت می‌تواند سود خالص مثبت در صورت سود و زیان گزارش کند، درحالی‌که قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشد.(غلام زاده لداری،1389)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بورس اوراق بهادار تهران نیز براساس دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، جریان نقد حاصل از عملیات را معیاری برای کیفیت سود تلقی می کند و در پذیرش شرکت‌ها و نیز طبقه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بازارهای اول (تابلوهای اصلی و فرعی) و دوم از آن بهره گیری می کند. براساس بند 9 ماده 6 دستورالعمل مزبور، سود عملیاتی شرکت متقاضی پذیرش در بورس بایستی در دو دوره مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی آن طی این دوره‌ها مثبت باشد.(غلام زاده لداری،1389)

2-7-1 محتوای اطلاعاتی وجه نقد عملیاتی وارزش بازار شرکت

وجه نقد از منابع مهم وحیاتی هر واحد اقتصادی می باشد.در بسیاری از تصمیم های مالی ، مدلهای ارزش گذاری اوراق بهادار ، روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه ای وغیره ، جریانهای نقدی تأثیر محوری دارند.همچنین بهره گیری از جریانهای نقدی عملیاتی آتی در تحلیلهای جدید مالی نیز روبه افزایش می باشد(ثقفی وهاشمی،1383)

واتر[1] معتقد می باشد«نظاره، تجزیه وتحلیل وپیش بینی ها بایستی در جهت تصمیم گیری باشد» این مفهوم، دیدگاهی می باشد که می توان با تکیه بر تجربه گذشته تصمیمات حال وآینده را تسهیل نمود،بدون اینکه تصمیمات اخذ گردد.حال اینکه چگونه می توان این خط ظریف را ترسیم نمود ،به نوع تصمیمات واین که چه کسانی آن ها را اتخاذ می کندوبه چه اطلاعاتی مربوط هستند، بستگی دارد(بهرام فر وشمس عالم،1383)

لی[2](2006) اعتقاد دارد که ادامه حیات یک شرکت یکی از اولین ملاحظات می باشد.ووجه نقد یکی از مهمترین عوامل بقای هر شرکت را تشکیل می دهد.فقط شرکتهایی می توانند به بقای خود ادامه دهندکه سودآور یوده وبتوانند نیازهای نقدی خود را تامین نمایند.درک قدرت پرداخت یک شرکت یکی از ضروریات می باشدوسود به وضوح این اطلاعات را تامین نمی نماید، درحالی که صورت جریان وجوه نقد چنین عملی را انجام می دهد.

آن چیز که که تاکنون در خصوص بازده سهام وارزش شرکت مورد پژوهش وبررسی قرار گرفته می باشد، اکثرا متغیرهایی بوده می باشد که مورد توجه سهامداران  بوده واز این دیدگاه به آن نگریسته شده می باشد.درحالی که متغیری نظیر جریان نقدی عملیاتی که براساس اطلاعات حسابداری محاسبه می شوندنسبت به متغیرهایی نظیر اقلام تعهدی که بیشتر بر اساس سیاستهای شرکت می باشد ، کمتر به سیاستهای مدیریت بستگی داردواز این لحاظ از دخالت ودستکاریهای مدیریت تا حد زیادی مصون می باشد.

پس این پژوهش کوشش دارد که مشخص سازد قیمت گذاری سهام تا چه اندازه از اطلاعات حسابداری خاص مانند جریان نقدی عملیاتی تاثیر می برد.یعنی ارتباط وهمبستگی بین متغیرهای جریان نقدی عملیاتی و…به عنوان متغیرهای مستقل وقیمت سهام به عنوان متغیر وابسته تعیین می گردد ، تا بتوان گفت که آیا متغیر وابسته می تواند توسط متغیرهای مستقل تبیین داده گردد.(خدادادی وکارگرپور88)

[1] vatter

[2] lie

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه ارتباط میان اقلام تعهدی جاری، غیرجاری، جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد و ارزش بازار سهام و همچنین تحلیل تأثیر اجزای تشکیل دهنده سود بر تصمیمات سرمایه‌گذاران می باشد.

مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید