ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها

جهت مطالعه ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های بورس اوراق بهادار از مدل رگرسیون خطی بهره گیری گردید که نتایج آن ها به تبیین زیر می باشد:

فرضیه اصلی و فرضیه فرعی اول:

فرضیه اصلی: بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ارتباط هست.

فرضیه فرعی 1: بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد ارتباط هست.

در این فرضیه با بهره گیری از مدل رگرسیون مطرح شده در فصل سوم روابط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد شرکت ها مطالعه گردید و با بهره گیری از متغیر های کنترلی (اندازه شرکت و …) نتایجی که به دست آمد این می باشد که بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد ارتباط مستقیم هست. به این شکل که هر چه شرکت ها در نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بالاتری باشند (در حال رشد و بلوغ) جریان نقد آزاد بیشتری دارند و بالعکس، وقتی این نسبت پایین باشد، جریان نقدآزاد شرکت ها کمتر می گردد. شاید مهمترین علت کاهش جریان نقد آزاد در دوره افول کاهش سود عملیاتی شرکت ها می باشد که به تبع آن جریانهای نقدی وابسته به آن کاهش می یابد.

نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از تحقیقات تاناتایی (2011)، دهدار (1386)، چیونگ و همکاران (2005) مطابق می باشد و با نتایج تحقیقات حقیقت و قربانی (1386)، جنکینز و همکاران (2004) و لی ژانگ (2009) مغایر می باشد.

فرضیه فرعی دوم:

بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی ارتباط­ هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این فرضیه با بهره گیری از مدل رگرسیون که در فصل سوم عنوان گردیده گردید، روابط بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (چرخه عمر) و نسبت سود تقسیمی مورد مطالعه قرار گرفت، با در نظر داشتن نتایج به دست آمده مشخص گردید که بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی ارتباط مستقیمی هست.

شرکت ها در چرخه عمر خود سیاست تقسیم سود متفاوتی دارند. شرکت ها در مرحله رشد، اکثرا تمایل به پرداخت سود تقسیمی پایینی دارند و در مرحله بلوغ سود تقسیمی بالایی دارند اما شرکت ها اکثرا در مرحله افول دارای زیان هستند که این قضیه منجر به عدم تقسیم سود می گردد.

نتایج آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات ترانگ و هینی (2007)، وانگ و همکاران (2009)، آتیل و کاپور (2008) مطابق می باشد و با نتایج تحقیقات آهارونی و همکاران (2006)، فاما و فرنج (2001) مغایر می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب گفته شده، این پژوهش درصدد پاسخ به سوالات زیر می­باشد:

سوال اصلی: 

چه ارتباط ای بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هست؟

 سوالات فرعی:

1- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد هست؟

2- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی هست؟

3- چه ارتباط ای بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد هست؟

4- چه ارتباط ای بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد هست؟

5- چه ارتباط ای بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد هست؟

6- چه ارتباط ای بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد هست؟

ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید